Wetten

Iris De Praetere

Regelgeving gevonden uit het Belgisch Staatblad:

De wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme (1 april 2007). Belgisch staatblad, 2007011150.

Wet tot versterking van de strijd tegen het terrorisme (20 juli 2015). Belgisch Staatblad, 54-1198.

Ministeriële omzendbrief PLP 37 betreffende de samenwerking en het uitwisselen van inlichtingen met betrekking tot het fenomeen terrorisme en <extremisme> (20 december 2004). Belgisch staatblad, 2005000012.

Regelgevingen gevonden op de website van de dienst voor het strafrechtelijk beleid:

Europees kaderbesluit van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen lidstaten ( 13 juni 2002). Dienst voor strafrechtelijk beleid.
Wet van 6 januari 2003 inzake de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden (6 januari 2003). Dienst voor strafrechtelijk beleid.

Wet van 6 januari 2003 inzake de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden (6 januari 2003). Dienst voor strafrechtelijk beleid.

Lowie D'haeseleer

Regelgevingen gevonden op de website van wetgevingsindex :

DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit betreffende het voeren van een eenmalig impulsbeleid rond pilootprojecten voor beheersing van gewelddadige radicalisering en de strijd tegen het radicalisme, tweede ronde.

12 OKTOBER 2010. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van diverse bepalingen van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

24 DECEMBER 2013. - Ministerieel besluit tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2014-2017.

Yade D'Haene

Regelgevingen gevonden op de website van wetgevingsindex :

9 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit betreffende het voeren van een eenmalig impulsbeleid rond pilootprojecten voor beheersing van gewelddadige radicalisering en de strijd tegen het radicalisme.

2 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit betreffende het voeren van een eenmalig impulsbeleid rond pilootprojecten voor beheersing van gewelddadige radicalisering en de strijd tegen het radicalisme, tweede ronde.

24 DECEMBER 2013. - Ministerieel besluit tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2014-2017.

23 JANUARI 2007. - Koninklijk besluit betreffende het personeel van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse.

Regelgeving gevonden uit het Belgisch Staatblad:

31 JANUARI 2014. - Ministeriële omzendbrief GPI 78 betreffende de informatieverwerking ten voordele van een geïntegreerde aanpak van terrorisme en gewelddadige radicalisering door de politie

De Laere Ethel

Regelgeving gevonden uit het Belgisch Staatblad:

17 JULI 2009. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme, opgericht bij artikel 5, § 1 van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

21 FEBRUARI 2010. - Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van vertegenwoordigers bij het Comité voor schadeafwikkeling bij <terrorisme>

20 DECEMBER 2004. - Ministeriële omzendbrief PLP 37 betreffende de samenwerking en het uitwisselen van inlichtingen met betrekking tot het fenomeen terrorisme en extremisme

Famke Crombez

In navolging van Europa, voerde de Belgische regering in september 2005 een Actieplan Radicalisme in.

Regelgevingen gevonden op de website van wetgevingsindex :

9 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit betreffende het voeren van een eenmalig impulsbeleid rond pilootprojecten voor beheersing van gewelddadige radicalisering en de strijd tegen het radicalisme.

2 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit betreffende het voeren van een eenmalig impulsbeleid rond pilootprojecten voor beheersing van gewelddadige radicalisering en de strijd tegen het radicalisme, tweede ronde.

Lily Carton

Regelgevingen gevonden op de website van wetgevingsindex:

31 JANUARI 2014. - Ministeriële omzendbrief GPI 78 betreffende de informatieverwerking ten voordele van een geïntegreerde aanpak van terrorisme en gewelddadige radicalisering door de politie.

23 JANUARI 2007. - Koninklijk besluit betreffende het personeel van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse.

29 SEPTEMBER 2015. - Reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten tot wijziging van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

25 AUGUSTUS 2014. - Ministerieel besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de administratieve geldboete bedoeld in artikel 40 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, op te leggen.

20 JULI 2015. - Wet tot versterking van de strijd tegen het terrorisme.

Elien De Bruyne

Regelgeving gevonden uit het Belgisch Staatblad:

De wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme (1 april 2007). Belgisch staatblad, 2007011150.

Wet tot versterking van de strijd tegen het terrorisme (20 juli 2015). Belgisch Staatblad, 54-1198.

Ministeriële omzendbrief PLP 37 betreffende de samenwerking en het uitwisselen van inlichtingen met betrekking tot het fenomeen terrorisme en <extremisme> (20 december 2004). Belgisch staatblad, 2005000012.

Regelgevingen gevonden op de website van wetgevingsindex

31 JANUARI 2014.- Ministeriële omzendbrief GPI 78 betreffende de informatieverwerking ten voordele van een geïntegreerde aanpak van terrorisme en gewelddadige radicalisering door de politie.

wetonstwerpen:

Tijdelijke intrekking identiteitskaart
Een eerste wetsontwerp dat de ministerraad vandaag goedkeurde, gaat over de uitbreiding van de tijdelijke intrekking van de identiteitskaart. Voortaan kan de minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken beslissen om de identiteitskaart tijdelijk in te trekken van iemand waarvan, op basis van informatie aangeleverd door OCAD, vermoed wordt dat hij of zij naar Syrië of Irak wil afreizen om daar te gaan vechten of trainen. De minister kan de identiteitskaart voor één tot drie maanden intrekken. De intrekking kan verlengd worden tot een maximum van 6 maanden. “Dit is een belangrijke bestuurlijke maatregel die er mee voor zorgt dat we geradicaliseerde personen kunnen tegenhouden om te gaan vechten in Syrië of Irak”, zegt bevoegd minister Jan Jambon.

Weigering tot aflevering of intrekking paspoorten
Een tweede wetsontwerp betreft de weigering tot aflevering en de intrekking van paspoorten wanneer de betrokken persoon een risico vormt voor de openbare orde en de openbare veiligheid. “Met het ontwerp van wijziging van het consulaire wetboek dat vandaag is goedgekeurd, breiden we de intrekking van het paspoort uit naar mensen die onze openbare veiligheid ernstig bedreigen”, aldus minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. “Vanaf vandaag verliezen mensen van wie de identiteitskaart wordt geweigerd of ingetrokken ook hun paspoort, dat ook zal worden geweigerd of ingetrokken.”

Telefoontap bij terroristische inbreuken
Een derde wetsontwerp breidt de lijst van terroristische inbreuken uit waarvoor telefoontap mogelijk is. Het ontwerp concretiseert ook de uitbreiding van de terroristische misdrijven en de aanpassing van het Strafwetboek met het oog op een meer doeltreffende bestraffing en de uitbreiding van de mogelijkheden voor het intrekken van de nationaliteit als iemand veroordeeld wordt voor een terroristische inbreuk. “Het geeft de gelegenheid om het verlaten van het Belgisch grondgebied met terroristische bedoelingen strafbaar te maken”, zegt minister van Justitie Koen Geens. “Het vervolledigt ook het legale kader dat al toegepast kan worden om landgenoten en mensen die die het land verlaten om terroristische groepen te vervoegen in Syrië te vervolgen.”

Intrekking of weigering van beschermingsstatus zware criminelen
De ministerraad keurde ook een wetsontwerp goed dat niet tot het pakket van twaalf maatregelen behoort. Het gaat om het intrekken of weigeren van de beschermingsstatus voor zware criminelen. “Dankzij deze wetswijziging kunnen terroristen uitgesloten worden op grond van bedreiging voor de nationale veiligheid”, zegt Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie. “Diegenen die recht hebben op onze bescherming, moeten en zullen die krijgen maar criminelen of terroristen die een reëel gevaar vormen voor onze samenleving maken hier voor mij geen aanspraak op.”

De Moor Amber

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme als orgaan overeenkomstig artikel 40 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid. (27.06.2014) [14.12.2015, Het Belgisch Staatsblad: http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm]

Jambon, J. (8.12.2015) Koninklijk besluit betreffende het voeren van een eenmalig impulsbeleid rond pilootprojecten voor beheersing van gewelddadige radicalisering en de strijd tegen het radicalisme. [14.12.2015, Het Belgisch Staatsblad: http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm]

Milquet. (15.05.2014) Ministeriële omzendbrief OOP 41 betreffende de operationalisering van het referentiekader CP 4 over het genegotieerd beheer van de publieke ruimte n.a.v. gebeurtenissen die de openbare orde aanbelangen. [14.12.2015, Het Belgisch Staatsblad: http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm]

Nollet, J. (21.05.2003) Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen. [14.12.2015, Het Belgisch Staatsblad: http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm]

WET tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden. (14.05.1994) [14.12.2015, Het Belgisch Staatsblad: http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm]

De Sterck Jorina

De wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (van 11 januari 1993),ctif.

Cédric De Ruyck
Artikelen 137-141 Sw., ingevoegd bij Wet van 19 december 2003 betreffende terroristische misdrijven (B.S. 29 december 2003) in uitvoering van het Europees Kaderbesluit van 13 juni 2002.

Wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging en de Wet van 10 juli 2006 tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en van de artikelen 323bis en 327bis van het Gerechtelijk Wetboek (B.S. 20 juli 2006).

Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen van 11 december 1998 (B.S. 7 mei 1999), gewijzigd door de Wet van 3 mei 2005 (B.S. 27 mei 2005).

Wet van 6 januari 2003 inzake de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden (B.S. 12 mei 2003), ingevolge de verbreking door het Grondwettelijk Hof gewijzigd door de Wet van 27 december 2005 (B.S. 30 december 2005). Hierbij werd de mogelijkheid ingevoerd om het gerechtelijk onderzoek in terrorismezaken te laten voeren door ‘in terrorisme gespecialiseerde onderzoeksrechters’.

Wet van 30 november 1998 houdende de regeling van de Inlichtingen en Veiligheidsdienst (B.S. 18 december 1998).