Trefwoordenlijsten

De Bruyne Elien:

Allah Akbar: God is groot.

Clandestiniteit : Onwettelijkheid, illegaliteit maar ook ondergrondse, verzet.

Deterministisch: Bepalend, automatisch afleiden.

Eerstelijnspolitieambtenaren: Politieambtenaren die in de eerste instantie aawezig of verantwoordelijk zijn.

Jihad: Inspanning, strijd, bescherming van het geloof.

Madkhalisten: Madkhalism is een stam van de islamitische gedachte binnen de grotere salafistische beweging. Het is gebaseerd op de geschriften van Rabie Al- Madkhali

Meta-analyse: In een meta-analyse worden de resultaten van een aantal vergelijkbare klinische studies kwantitatief samengevat. Hierdoor wordt het mogelijk om met een grotere betrouwbaarheid een uitspraak te doen over de effectiviteit van een interventie of behandeling.

Oelema: Geleerden die zich verdiepen in de Islam.

Percepties: Perceptie: de resultaat van het waarnemen.

Radicalisering: Radicalisering is het proces van toenemend radicalisme bij een persoon of groep, waarbij de bereidheid groeit om zelf met gebruik van geweld dergelijke diep ingrijpende veranderingen van de samenleving en de democratische rechtsorde na te streven en/ of te ondersteunen, dan wel anderen daartoe aan te zetten. Het is geenszins een proces dat mensen plotseling omarmen, het is veeleer een langdurig, gelaagd en veelvormig proces. Radicalisering is een langdurig proces, omdat het doorsnijden van banden met de gevestigde samenleving tijd en energie kost. Het is gelaagd in die zin dat het groepen, generaties, groepen geestesverwanten en individuen kan betreffen. Het is eveneens veelvormigvanwege de verschillende dimensies die het omvat: zowel politiek, religieus als sociaal cultureel.

Rekrutering: Het voor een bepaalde taak oproepen of aanwerven.

staircase’model: Staircase: toeneming van de kracht van musculaire contracties in reactie op opeenvolgende constante prikkels, totdat een stationaire toestand is bereik.

Iris De Praetere

Collectieve ressentimenten: Gemeenschappelijk opgekropte haat

Conformeren: Gelijkvormig maken, dingen doen overeenkomen.

Conservatief: Niet van nieuwigheden, verandering houden

Gesegregeerde stad (segregeren): Een afgezonderde/ gescheiden stad

Hybride wereld: Een wereld met verschillende gemeenschappen

Interetnische confrontaties: Conflicten tussen mensen met een verschillende gelovige achtergrond

Islamofobe : Angst voor de Islam

Orthodox: Aanhanger van een van de oosterse kerken

Polarisatie: In algemene en politiek zin tegenstellingen vormen, Versterken van tegenstellingen tussen verschillende groepen.

Prominent probleem: Opvallend probleem

Salafisme: Dit is een radicale stroming in de soenitische islam. Hun inspiratie is dat de eerste moslims een pure interpretatie van de Koran neemt en
de islamitisch rechtse orde nastreeft.

Sociale cohesie: De samenhang in de maatschapij

Sociaal demografisch profiel: Samenstelling van de bevolking volgens leeftijd, geslacht, nationaliteit…

Maatschappelijke participatie: Deelname aan de maatschappij

Integratiedebat: Discussie over het huidige integratiebeleid

Multiculturele samenleving: Een samenleving met verschillende culturen samen

Yade D'Haene

Actoren: De betrokkenen (personen, organisaties en instanties) bij de uitvoering van het onderzoek of de sanering.

Adagio: Langzame, ondersteunde passen en bewegingen die vloeiend in elkaar overgaan.

Antagonistische: Elkaar tegenwerkend.

Beleidscoöptatie: Vennootschap.

Delegitimeert: De handeling van het verwijderen van de legitimiteit van iets, of van het maken van iets onwettig.

Disproportionele: Onevenredig.

Electorale: In verband staand met de verkiezingen.

Gezindten: Kerkgenootschap.

Paria's: Verschoppeling.

Procedurele: Een proces, werkwijze of methode.

Repressie: Onderdrukking.

Stricto Sensu: In de strikte betekenis van het woord.

Stringente: Waar je je aan moet houden of waaraan je niet ontkomt.

Substantiële: Basaal, elementair, essentieel, fundamenteel, hoofdzakelijk.

Cédric De Ruyck
Ariërs : Is een term uit de pseudowetenschappelijke rassentheorieën. Deze Ariërs zouden zogezegd een superieur ras zijn. Het was het ras dat Hitler wou bekomen. Een puur Arisch ras.

Frenologie : leer volgens welke men uit de vorm van de schedel het bezit van bepaalde eigenschappen zou kunnen afleiden.

Inferieure rassen: Inferieur betekent letterlijk minderwaardig. Dus inferieure rassen zijn rassen die als minderwaardig beschouwt worden.

Nazi-holocaust: Was de Jodenvervolging door de Nazi’s gedurende de tweede wereldoorlog.

Sociaal Darwinisme: Is een kenmerk van het Darwinisme, het concept van “the survival of the fittest”. ( het blijven overleven van de sterkste). Deze toepassing van Darwiniaans dogma op de menselijke maatschappij en het menselijke gedrag is gekend onder de term Sociaal Darwinisme.

De Sterck Jorina

affiliëren: zich verbinden (aan een organisatie)

assumpties: aannamen, veronderstelling

consensus: overeenstemming

consistent: samenhangend

corrumperen: corrupt maken

desastreus: rampzalig

discours: discussie

empirisch: Volgens de leer dat ervaring de enige bron van kennis is.

floreren: goed presteren

gededuceerd: door logisch redeneren iets afleiden uit het algemene

gegeneraliseerd: veralgemeend

geïnstitutionaliseerd: opkomst van grote fondsen

impasse: Moeilijke toestand waarvoor men geen oplossing ziet

inconsistenties: onbestendigheid

inherent: onafscheidelijk verbonden met

merites: goede eigenschap

onbesuisd: onbeheerst

praxis: toepassing

Lowie D'haeseleer

Activisme het streven om een idee uit te dragen door bedrijvige werkzaamheid

Amalgaam mengelmoes

Ambivalent met twee verschillende waarden of mogelijkheden

Coherent samenhangend

Conformeren zich schikken naar de heersende mening

Consensus overeenstemming van mening; eenstemmigheid

Eclectisch het beste uitkiezend

Fascisme politieke opvatting die zich kenmerkt door autoritaire gezagsuitoefening en verwerping van de democratie

Idealistisch het geloof aan een 2ideaal

Interbellum periode tussen twee oorlogen, m.n. 1918-1939

Mokerslagen gebeurtenis die iem. hard treft

Pacifisme afwijzing van wapengeweld als middel om conflicten tussen staten op te lossen

Populisme minachtend neiging zich te richten naar de massa van de bevolking -

Rechtstaat staat waarin het recht gehandhaafd wordt

Utopie onbereikbaar ideaal

Volkssoevereiniteit oppermachtig, onafhankelijk (betekenis soeverein)

De Laere Ethel

Achterban: de massa van de leden, kiezers

Antisemitisme: anti-Joodse gezindheid, Jodenhaat

Beslechten: Vereffenen, uit de weg ruimen

Coherent: samenhangend

Diskrediet: verdacht maken

Gelieerde: verwant aan

Gereformeerd: Behorend tot een bepaalde stroming binnen het protestantisme met diverse vertakkingen

Gerefereerd: refereren, verwijzen naar

Indicator: Meetbaar fenomeen dat een signalerende functie heeft en een aanwijzing geeft over de mate van kwaliteit.

Ingebedde: als in uw bed liggend

Inherent: Onafscheidelijk verbonden met

Instrumentarium: de gezamenlijke gereedschappen of hulpmiddelen

Mediageniek: (van personen) goed overkomend op tv of in andere media

Noemenswaardig: Waard genoemd te worden, belangrijk

Oneliners: korte uitspraak die blijft hangen

Ongerede: In het ongerede raken, zijn (a) in de war; (b) verloren, zoek

Ontgelden: bezuren, hij moest het ontgelden

Repressieve: onderdrukkend

Verhullen: Verbergen, verdoezelen

Virulent: In staat ziekte te verwekken, heftig

Webfora: website waar over een bepaalde zaak kan worden gediscussieerd

Empirisch: In de kunst: uit de tijd en stijl van het Empire. In de wetenschap: proefondervindelijk, in tegenstelling tot theoretisch. Niet gebaseerd op theoretische onderbouwing, maar gebleken uit experimenten
Filosofische opvatting waarbij waarneming als basis dient voor kennis,

Database: Een digitaal opgeslagen archief, ingericht met het oog op flexibele raadpleging en gebruik.

Exploiteren: ontginnen, uitbaten

AIO: afkorting voor assistent in opleiding

Famke Crombez

Terrorisme:Het gaat immers om politiek, maar ook weer niet. Terrorisme is een vorm van politieke actie, maar op een manier die niet in overeenstemming is met de gangbare normen en praktijken op gebied van politieke actie. Een politieke daad die onder het strafrecht valt.

Terrorist:Wat voor de een, een terrorist is, zal voor de ander een vrijheidsstrijder zijn. Perceptie bepaalt mede wat een terrorist is.

Al- Qaeda:Vandaag is het hoofdzakelijk een vlag geworden, een inspirerende mythe voor een los samenhangend geheel van lokale moslimextremisten, die elk hun eigen weg inslaan, zonder centrale controle. Het is in principe een politieke terreurbeweging die zijn eisen formuleert in religieuze discours, afgeleid van een salafitische en puriteinse interpretatie van de Islam.

De Moor Amber

Aliënatie:Vervreemding

Exhaustief:waar helemaal niets aan ontbreekt

Geopolitiek:wetenschap over de invloed van aardrijkskundige factoren op politieke vraagstukken

Holisme:visie dat elk geheel meer is dan de som van zijn delen, dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is

Polarisatie:het verscherpen van tegenstellingen tussen (groepen) mensen

Precortex:het deel van de hersenen dat het mogelijk maakt om genuanceerd te denken, rationele beslissingen te maken en emoties
te controleren, is veelal nog niet volgroeid voor het 25e levensjaar.

Radix:naar de wortel gaan

Relatieve deprivatie:De situatie van een groep die zich in verhouding tot andere groepen met welke zij zich vergelijken, benadeeld voelt

Restricties:beperkingen

Salafisme:een stroming binnen de islam

Sociale cohesie:De samenhang tussen mensen in een gemeenschap, de sociale relaties tussen mensen.

System blamingmen legt de schuld voor onrechtvaardigheid en conflicten bij de samenleving

Stigmatiseren:(iemand) ten onrechte een slechte reputatie bezorgen

Xenofoob:angst en haat voor wat vreemd is, bijvoorbeeld buitenlanders

Essay:een beschouwende prozatekst of een artikel over een wetenschappelijk, cultureel of filosofisch onderwerp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.

Carton Lily

Affilliëren:
1) je verbinden (aan een organisatie)
Voorbeelden: `je affiliëren met een politieke partij`,
`zich als onderzoeker affiliëren aan een universiteit`
Synoniem: aansluiten bij

2) je verwant voelen met (een denkwijze of fenomeen)
Voorbeeld: `je affiliëren met religie`

3) om zakelijke redenen met iemand anders wederzijds links plaatsen op elkaars website internet
Voorbeeld: `aan eisen moeten voldoen om je te affiliëren`

Andersglobalist:Het andersglobalisme, andersmondialisme of de global justice movement (beweging voor wereldwijde rechtvaardigheid) is een pluriforme, los georganiseerde beweging die zich verzet tegen wat zij ziet als de 'neoliberale' manier van globalisering en met name het ontstaan van wat zij ziet als een ongereguleerde, dan wel ondemocratisch gereguleerde wereldmarkt.

Communitaristen:De term communitarisme of communautarisme (Latijn: communio, "gemeenschap") staat voor een stroming in de politieke en sociale filosofie, die kritisch staat tegenover het moderne kapitalisme en liberalisme en die omstreeks 1980 ging reageren op de politieke filosofie van John Rawls.

Deliberatieve democratie:Deliberatieve democratie is een vorm van publieke besluitvorming waarin informatievergaring, overleg en de uitwisseling van argumenten centraal staan.

Do It Yourself-cultuur:DIY (Do-It-Yourself) is de Engelse afkorting van 'doe-het-zelf', in de gebruikelijke betekenis van doe-het-zelfwinkel, etc. Het is daarnaast een houding waarbij mensen de uitgave van muziek zelf in de hand nemen in plaats van het aan 'experts' (zoals grote bedrijven) over te laten.
Voorbeelden van DIY-culturen zijn de indiescene en de punk- en hardcorescene, waar veel platen worden uitgebracht op kleine onafhankelijke labels of in eigen beheer.

Empirie:Ondervinding, ervaring door waarnemingen of metingen als bron van kennis.

Ethisch:Ethisch is het gebied van de praktische filosofie die handelt over wat goed en kwaad is. Het betekent of iets moreel verantwoord is. Ouders geven aan kinderen hun waarden en normen mee waarvan zij denken dat die goed voor hun zijn. Het is zo dat de ouders hun kind meegeven op welke manier zij in het leven staan.

Gedecentreerd:Ik vind nergens een uitleg terug. Volgens mij is het het omgekeerde van ‘gecentreerd’, in het midden. Wat dus hieruit zou betekenen dat gedecentreerd ‘niet in het midden’ betekent.

Indymedia:Het is een vrij media centrum, een platform voor onafhankelijk nieuws, berichtgeving en opinie op sociaal en politiek vlak.

Merites:Goede prestaties die je hebt geleverd en waarvoor je lof verdient.

Non-discursive middelen:Ik vind enkel betekenissen van discursief, wat redenerend betekend. Hieruit leid ik af dat non-discursief, niet redenerend betekend.

Sit inn:Niet gevonden, maar in de tekst stond het bij boycott en andere vormen van protest, dus het heeft er vermoedelijk mee te maken.

Tijl Dael

Categorisatie:Rangschikking

cognitieve dissonantie:Cognitieve dissonantie is een psychologische term voor de onaangename spanning die ontstaat bij het kennis nemen van feiten of opvattingen die strijdig zijn met een eigen overtuiging of mening, of bij gedrag dat strijdig is met de eigen overtuiging, waarden en normen.

disengagement:loskoppelen

groupthink: groepsdenken

indoctrination:indoctrineren

jihadization: jihadization (ontelbaar) De beweging in de richting van de islamitische heilige oorlog. 2007 16 augustus Al Baker, "New York City Police Report Explores Homegrown Terrorism", New York Times: In het rapport worden vier stappen in het proces van

participatie:Participatie betekent actieve deelname. Het is afgeleid van de Latijnse woorden pars (deel) en cipere (nemen). Wanneer over participatie wordt gesproken, is er altijd sprake van een subject en een object, ook als dat niet expliciet wordt gemaakt: een persoon of een groep die deelneemt (het subject) en datgene waaraan zij deelnemen (het object).

radicalization:radicalisatie

Profiling:Het methodisch opstellen van een klantprofiel om de wensen en verwachtingen van (nieuwe) klanten zichtbaar te maken en te vertalen naar acties.

root causes:De voornaamst redenen

selfidentification: Je zelf ontdekken

sociale cohesie:Sociale cohesie duidt op de samenhang in een maatschappij.