Organisaties

De Bruyne Elien:

De Nederlandse Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Contactgegevens:

Telefoon: 079 - 320 50 50
Fax: 070 - 320 07 33

Bezoekadres: Europaweg 4 2711 AH Zoetermeer

Postadres:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20010
2500 EA Den Haag

Algemene werking:
Op basis van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) uit 2002 heeft de AIVD de volgende wettelijke taken, die ook wel worden aangeduid met de letter waaronder ze in artikel 6 van die wet genoemd worden:
A-taak: Het verrichten van onderzoek naar organisaties en personen die aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar vormen voor de democratische rechtsorde, de veiligheid van de staat of voor andere gewichtige belangen van de staat;
B-taak: Het verrichten van veiligheidsonderzoeken naar kandidaten voor vertrouwensfuncties (deze taak is apart uitgewerkt in de Wet veiligheidsonderzoeken);
C-taak: Het bevorderen van beveiligingsmaatregelen, waaronder maatregelen ter beveiliging van die onderdelen van overheid en bedrijfsleven die van vitaal belang zijn voor de instandhouding van het maatschappelijk leven;
D-taak: Het verrichten van onderzoek naar andere landen ten aanzien van onderwerpen die door de minister-president, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Defensie gezamenlijk zijn aangewezen.
E-taak: Dreigings- en risico-analyses opstellen met betrekking tot personen, zaken en plaatsen van het rijk.

Doelgroep:
Onbekend

FOD Binnenlandse zaken

Contactgegevens:

Adres
Leuvenseweg, 1
1000 Brussel

Telefoon
025002111

Fax
025002128

Website
http://ibz.fgov.be

Algemene werking:
De FOD Binnenlandse Zaken heeft als opdrachten de voorbereiding en implementering van het beleid van de federale minister van Binnenlandse Zaken op de volgende domeinen: de politionele en civiele veiligheid, crisisbeheer, het vreemdelingenbeleid, de inschrijving en identificatie van de natuurlijke personen, het beheer van de institutionele en reglementaire aspecten en de uitoefening van de democratische rechten. Hij wordt geleid door de Voorzitster van het Directiecomit é die de werking van de algemene directies en de verschillende stafdiensten van de FOD Binnenlandse Zaken superviseert en zorgt voor de coördinatie ervan. Zij heeft de leiding over de aanwending van de strategische doelstellingen, begeleidt de procedures inzake de (strategische, operationele, personeels- en financiële) plannen en verdeelt de beschikbare middelen. Zij evalueert eveneens de uitvoering van de plannen en de verwezenlijking van de doelstellingen.

Doelgroep:
België

Iris De Praetere

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

Contact gegevens:

Vindplaats:
Niet gevonden via sociale kaart maar via hun website  https://www.aivd.nl/

Telefoon:
079 - 320 50 50
Faxnummer:
070 - 320 07 33
Bezoekadres: Europaweg 4
2711 AH Zoetermeer
Postadres:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20010
2500 EA Den Haag.

Algemene werking

Het is de taak van de AIVD om dreigingen, risico's en internationale politieke ontwikkelingen, te ontdekken en benoemen. Het gaat om problemen die anderen niet kunnen zien maar grote gevolgen kunnen hebben voor de belangen van de Nederlandse staat.
Op deze manier kunnen ze ons waarschuwen en worden dreigingen en risico's afgewend.
Ze hebben 5 hoofdtaken:
• onderzoek doen naar organisaties en personen
• veiligheidsonderzoeken uitvoeren
• veiligheidsmaatregelen bevorderen
• inlichtingen over het buitenland inwinnen
• dreigings- en risicoanalyses opstellen

Doelgroep

Staat in voor de veiligheid van de Nederlandse bevolking

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb)

contactgegevens

Vindplaats:
http://www.nctb.nl/

Adres:
Postbus 16950
2500 BZ Den Haag
Telefoon: 070 751 50 50

Nationaal crisiscentrum
24/7 bereikbaar.
Telefoon:070 751 54 00
E-mail: ln.jnevnim.vtcn|CCN-eciffotnorF#ln.jnevnim.vtcn|CCN-eciffotnorF
Bij een vraag kan je een formulier invullen en wordt dit binnen de 2 dagen beantwoord. Je kan ook naar het nummer 1400 bellen op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur. Wanneer je vanuit het buitenland belt kan je bellen naar het nummer +31 77 465 67 67

Algemene werking

Ze beschermen Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. In samenwerking met andere partners binnen de overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat de Nederlandse infrastructuur veilig is én blijft.

Sinds Hun oprichting is er 1 organisatie verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cyber security, nationale veiligheid en crisisbeheersing. De focus ligt op het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting.
Hun hoofdtaken:
• Duiden en reduceren van geïdentificeerde dreigingen
• Bewaken en beveiligen van personen, objecten, diensten en evenementen, alsmede vitale sectoren
• Zorg dragen voor cyber security
• Versterken van de weerbaarheid van objecten, personen, structuren en netwerken
• Optimale crisisbeheersing en crisiscommunicatie

Doelgroep

Staat in voor de veiligheid van de Nederlandse bevolking

Instituut voor Migratie- en Etnische Studies van de Universiteit van Amsterdam

Contactgegevens

Vindplaats:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Instituut_voor_Migratie_en_Etnische_Studies

Adres:
IMES bevindt zich in één van de oudere locaties van de Universiteit van Amsterdam: het Binnengasthuis, het oorspronkelijke academische ziekenhuis van de UvA:
Oudezijds Achterburgwal 237

Algemene werking

Het is een interdisciplinair onderzoeksinstituut aan de Universiteit van Amsterdam. Ze houden zich bezig met onderwerpen die gaan over internationale migratie en integratie. Ze bekijken deze onderwerpen vanuit een internationaal en vergelijkend perspectief.
Naast een onderzoeksprogramma is IMES ook betrokken bij het ontwikkelen en geven van onderwijs voor BA, MA en PhD kwalificaties.

Doelgroep

Universiteitsstudenten

Migratie- en Integratiestudies van de Erasmus Universiteit.

Algemene werking

Het is een opleiding aan de Universiteit.

Doelgroep

Universiteitsstudenten

Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT)

Contactgegevens

Vindplaats:
http://www.cot.nl/

Adres:
Admiraliteitskade 62
3063 ED Rotterdam
Postbus 518
3000 AM Rotterdam

Telefoon: 010 - 448 8300
Faxnummer: 010 - 448 8301
E-mail: ln.toc|toc#ln.toc|toc

Algemene werking

In het begin stond het voor Crisis Onderzoeksteam dat de nadruk legde op onderzoek. Door uitbreiding van de dienstverlening en expertisevelden werd de naam veranderd in 'Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement'. Dit combineert beleidsonderzoek met criminologie.
Het is advisering vooraf gevolgd door onderzoek.
Het belangrijkste onderdeel is het werkgebied zelf namelijk: veiligheids- en crisismanagement.

Crisismanagment:
Ze gaan ter plaatse en doen aan waarneming. Dit gebeurt kennisgericht en met een doelstelling. Dit word dan bewust op papier geplaatst en gepubliceerd.
Hun doel is vooral om de bron van de problemen aan te pakken en de gevolgen te beperken. Na de crisis komt het herstel en moet het vertrouwen van de doelgroep herstelt worden.
Veiligheidsmanagement
Hier gaat het vooral over de inrichting van de security management, vormgeving van lokaal veiligheidsbeleid en de voorbereiding op crisissituaties.
Ze zijn vooral gericht op complexe vraagstellingen waarbij vaak meerdere organisatie zijn betrokken.

Doelgroep

Nederlandse bevolking

Centrum voor Onderzoek en Statistiek ( COS)

Contactgegevens:

Vindplaats:
www.cos.rotterdam.nl

Adres:
Goudsesingel 78, 3011 KD Rotterdam
Postbus 21323, 3001 AH Rotterdam

Telefoon: (010) 489 95 00
Telefax: (010) 489 95 01
E-mail: ln.madrettor.soc|ofni#ln.madrettor.soc|ofni

Algemene werking:

Voert verschillende onderzoeken uit en maakt hier dan een rapport over.

Doelgroep:

Nederlandse bevolking

2 Algemene organisaties

Welzijns- en jongerenwerkers in Rotterdam
Informatie SchakelPunt Radicalisering (ISPR)

Yade D'Haene

Alleanza Nazionale (AN)

Algemene werking:

Alleanza Nazionale is een voormalige Italiaanse politieke partij. De partij ontstond in 1995.

Contactgegevens:

Via della Scrofa, 43
00186 Rome

CD&V

Algemene werking:

CD&V - De Vlaamse Christendemocraten - is meer nog dan een politieke partij, een brede beweging van geëngageerde mensen. CD&V profileert zich als enthousiaste partner van gezinnen, ondernemers en verenigingen.

Contactgegevens:

E-mailadres: eb.tenyks|kcrelc.ed.naafets#eb.tenyks|kcrelc.ed.naafets
Website: http://www.stefaandeclerck.be
Telefoonnummer: 056 22 65 48
Twitter: http://twitter.com/StefaanDeClerck
(Stefaan de Clerck) van Kortrijk.

Movimento Sociale Italiano (MSI)

Algemene werking:

MSI was een eerst neofascistische en later nationaalconservatieve Italiaanse partij, opgericht in 1946.

Contactgegevens:

Piazza San Salvatore in Lauro 15, 00186 Rome

N-VA

Algemene werking:

De N-VA werkt aan een solidair Vlaanderen dat inzet op welvaart & welzijn en dat kansen biedt aan wie werkt, spaart & onderneemt.

Contactgegevens:

Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel eb.av-n|ofni#eb.av-n|ofni
+32 2 219 49 30

Vlaams Belang

Algemene werking:

Het Vlaams Belang is de enige rechts Vlaams-nationalistische partij in Vlaanderen.

Contactgegevens:

Huis der parlementsleden 1008 Brussel Tel. 02/549.84.84.
Fax 02/549.87.93

Vlaams Blok

Algemene werking:

Het Vlaams Blok was een Vlaams-nationalistische politieke partij die actief was in Vlaanderen in de periode van 1978 tot 2004. Op 14 november 2004 hief deze partij zichzelf op nadat ze voor racisme veroordeeld was, en hernoemde zich Vlaams Belang. Het Vlaams Blok combineerde grote populariteit met grote omstredenheid. De partij werd door de meeste politieke analisten aangeduid als extreemrechts, hoewel sommigen onder hen de classificatie rechts prefereerden.

Contactgegevens:

Hier zijn geen contactgegevens aangezien Vlaams Blok nu verandert is naar Vlaams Belang.

Cédric De Ruyck
Organisatie : Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP).
De politieke partij waarin het nationaalsocialisme zich georganiseerd had. Aanhangers hiervan worden Nazi's genoemd.
Er zijn geen contactgegevens van deze organisatie. De partij verkondigde de ideologie die Duitsland overheerste van 1933 tot 1945. Opgericht door Adolf Hitler.

NSDAP

De Sterck Jorina

ATTAC

Algemene werking:

Associatief netwerk voor een Taks op financiële Transacties en voor het Aansterken van de Civiele maatschappij, van het Franse Association pour la Taxation des Transactions pour l'Aide aux Citoyens) is een internationale, non-gouvernementele organisatie die zich aanvankelijk vooral inzette voor een belasting op financiële transacties, de Tobintaks. Inmiddels heeft de groep een breder perspectief en is ze een van de belangrijkste spelers binnen de andersglobaliseringsbeweging.

Doelgroep

De bevolking

IMF

Algemene werking

Het Internationaal Monetair Fonds of Internationaal Muntfonds (IMF) is een organisatie voor monetaire zaken. Ze werd samen met de Wereldbank in 1944 met het systeem van Bretton Woods opgericht in het kader van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog

Doelgroep

Mensen met financiële problemen

Wereldbank

Algemene werking

De Wereldbank is 's werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking. Zij verstrekt leningen aan ontwikkelingslanden en middeninkomenslanden, met als voornaamste doel het bestrijden van armoede.

Doelgroep

Mensen in armoede uit ontwikkelingslanden en middeninkomenslanden

De Laere Ethel

Nederlandse Volks-Unie

Contactgegevens

Nederlandse Volks-Unie
Constant Kusters
Postbus 4053
6803 EB Arnhem
Nederland

Algemene werking

Hun werking is afgestemd op hun 8 grondprincipes:
o Tegen de internationale kapitalistische uitbuiting van de burgers
o Voor een gemeenschappelijk Europa der volkeren
o Tegen vervreemding van onze maatschappij en cultuur
o Belastingverlaging
o Voor een leefbaar milieu en een zorgzaam natuurbehoud
o Voor een beter leef- en woonklimaat
o Nederlandse eigen identiteit en visie
o Voor een optimale veiligheid van de burgers

Doelgroep
Jongeren tussen de 16 en 21 jaar kunnen lid worden van de jeugdbeweging, anders staat deze organisatie open voor iedereen die hun denkrichting volgt.

Nieuwe Nationale Partij

Contactgegevens

Niet meer te bereiken, bestond slechts tot 2005.

Algemene Werking

De NNP beschouwt zichzelf als een nationalistische partij, met de belangen van het Nederlandse volk als belangrijkste uitgangspunt. Volgens de NNP heeft elk volk en elke cultuur recht op een eigen plaats in de wereld. De NNP wil de Nederlandse cultuur en identiteit behouden en is tegen ongecontroleerde en grootschalige instroom van mensen uit andere culturen.

Doelgroep
NNP was voor iedereen die dezelfde denkrichting volgde.

Famke Crombez

Expoo: expertisecentrum voor opvoedingsondersteuning

Contactgegevens:

Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
eb.oopxe|ofni#eb.oopxe|ofni
www.expoo.be
Gsm: +32 496 59 52 15

Algemene werking:

Beleid: Vlaanderen wil gezinnen met kinderen en jongeren zo goed mogelijk ondersteunen. Op 28 maart 2014 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit goed bij het decreet inzake de organisatie van de preventieve gezinsondersteuning.
In dit decreet is de ambitie geformuleerd om een zo breed mogelijk aanbod opvoedingsondersteuning samen te brengen in samenwerkingsverbanden van de Huizen van het kind.
Het decreet opvoedingsondersteuning werd bijgevolg opgeheven en de ambities werden ingeschoven in het nieuwe decreet.

Radicalisering: Het huidig maatschappelijk debat is er veel aandacht voor het thema radicalisering. Er leeft een grote bezorgdheid over jongeren en jongvolwassenen die naar Syrië vertrekken om zich als strijder aan te sluiten bij een extremistische groepering. Hoe kunnen we begrijpen dat jongeren aangetrokken worden tot radicaal gedachtegoed en welke begeleiding en ondersteuning hebben zij en hun gezin nodig? Welke preventieve en repressieve maatregelen werken het best?

Deze vragen leven niet enkel bij politici, justitie en beleidsmakers. Als samenleving zijn we met z’n allen verantwoordelijk om een leefomgeving te creëren waar het goed is voor kinderen en jongeren om op te groeien. Opvoedingsondersteuning kan een rol opnemen in het versterken van sociale cohesie en het creëren van ontmoetingskansen, en in het ondersteunen en informeren van ouders en jongeren.

Doelgroep

Ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken

Lowie D'haeseleer

Vlaams Belang

Algemene werking :

Het Vlaams Belang is een rechts Vlaams-nationalistische partij in Vlaanderen. Ze zijn een soort opvolger van het Vlaams Blok. En zijn van het principe 'eigen volk eerst'.

Contactgegevens:

Huis der parlementsleden 1008 Brussel Tel. 02/549.84.84.
Fax 02/549.87.93

NSDAP

Algemene werking :

De Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij was de partij die ontstond uit de Duitse Arbeiderspartij (DAP, Deutsche Arbeiterpartei). De politieke ideologie van de NSDAP was extreem rechts, extreem nationalistisch en extreem racistische denkbeelden. Hun boegbeeld was Adolf Hitler. (geen contactgegevens)

Vlaams Blok

Algemene werking :

Was een extreemrechtse, nationalistische partij in Vlaanderen. Deze bestaat niet meer. (geen contactgegevens)

De Moor Amber

De huizen van het kind

Contactgegevens:

Grote Markt 54
8500 Kortrijk
0473/86 24 59
eb.kjirtrok|etterrac.taak#eb.kjirtrok|etterrac.taak
www.huizenvanhetkind.be

Algemene werking:

Met de Huizen van het Kind willen we de krachten bundelen zodat meer gezinnen beter ondersteund worden.

Doelgroep:

Gezinnen

Expoo

Contactgegevens:

hallepoortlaan 27
1060 Brussel
eb.oopxe|ofni#eb.oopxe|ofni
www.expoo.be
Gsm: +32 496 59 52 15

Algemene werking:

EXPOO is het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid en heeft twee grote opdrachten:
- het verzamelen, verrijken en verspreiden van kennis en knowhow inzake opvoeden,  opvoedingsondersteuning en de leefomgeving van kinderen en jongeren
- en het praktisch ondersteunen van het brede werkveld  met methoden, technieken en instrumenten.  
Essentieel in onze visie is de netwerkgedachte: EXPOO stelt zich op als open netwerk met inbreng van vele relevante partners. Want Vlaanderen heeft héél wat expertise. EXPOO wil een forum zijn waar deze expertise verder kan groeien.
Bij het uitvoeren van deze opdrachten werkt EXPOO altijd zo productgericht mogelijk. Net omdat we van betekenis willen zijn voor de praktijk, willen we geen louter kenniscentrum worden. Wat EXPOO onderneemt, moet een vertaling kennen naar het werkveld.

Doelgroep:

Gezinnen

Kinderrechtencommiseriaat

Contactgegevens:

Leuvenseweg 86
1000 Brussel
Tel: 02-552.98.00.
Fax: 02-552.98.01.
eb.tnemelrapsmaalv|nethcerrednik#eb.tnemelrapsmaalv|nethcerrednik

Algemene werking:

Het Vlaams Kinderrechtencommissariaat detecteert signalen van kinderen, jongeren en professionals. Het bemiddelt, onderzoekt klachten en adviseert het beleid. Altijd met het oog op de naleving en toepassing van kinderrechten in Vlaanderen. 

Doelgroep:

Jongeren onder de 18 jaar en hun belangenbehartigers.

Nederlands jeugdinstituut

Contactgegevens:

Postbus 19221
3501 DE Utrecht
Receptie: (030) 230 63 44
Fax: (030) 230 63 12

Algemene werking:

Het Nederlands Jeugdinstituut, hét landelijk kennisinstituut voor jeugd en opvoeding, werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsector.

Doelgroep:

Jongeren

Vlaams parlement

Contactgegevens:

Leuvenseweg 86
1000 Brussel
eb.tnemelrapsmaalv|neemegla#eb.tnemelrapsmaalv|neemegla
t 02 552 11 11
f 02 552 11 22

Algemene werking:

Het Parlement is cruciaal bij het tot stand komen van nieuwe regelgeving. Alle nieuwe decreten of wijzigingen aan bestaande decreten moeten worden goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Nieuwe regels kunnen bovendien ontstaan op initiatief van een volksvertegenwoordiger uit het Parlement. Men spreekt dan van een ‘Voorstel van decreet’. In de meeste gevallen is het een minister van de Regering die het initiatief neemt voor nieuwe regelgeving, waarover het Parlement zijn goedkeuring moet geven. Men spreekt dan van een ‘Ontwerp van decreet’.

Doelgroep:

Voor alle mensen die in Vlaanderen wonen

Vzw Motief

Contact gegevens:

Boomsesteenweg 269
2020 Antwerpen
Tel.: 03/216 94 83
E-mail: gro.feitom|ofni#gro.feitom|ofni

Algemene werking:

Vzw Motief ontwikkelt en organiseert vorming(sproducten) op het snijpunt van geloof/levensbeschouwing en samenleving. Het Motief‐aanbod bestaat uit: een open
vormingsaanbod, vormingsproducten (brochures, boeken, spel‐ en gespreksmethodieken,…), vorming op maat (van organisaties), advies
en begeleiding bij
zoekprocessen binnen
organisaties omtrent de
eigen levensbeschouwelijke
identiteit,
de betekenis en
plaats van
levensbeschouwing
binnen
hun
werking,
een actief pluralistisch beleid, informatie
 en documentatie
omtrent
het
Motief‐thema (uitleenmogelijkheid gespecialiseerde
bibliotheek,
multimedia en
methodieken).

Doelgroep:

Richt zich tot volwassenen uit alle lagen van de bevolking, jong en oud, iedereen tussen 18 en 90 jaar, met gelijk welke geloofs- of levensovertuiging.

De Sterck Jorina

ATTAC

Algemene werking:

Associatief netwerk voor een Taks op financiële Transacties en voor het Aansterken van de Civiele maatschappij, van het Franse Association pour la Taxation des Transactions pour l'Aide aux Citoyens) is een internationale, non-gouvernementele organisatie die zich aanvankelijk vooral inzette voor een belasting op financiële transacties, de Tobintaks. Inmiddels heeft de groep een breder perspectief en is ze een van de belangrijkste spelers binnen de andersglobaliseringsbeweging.

Doelgroep

De bevolking

IMF

Algemene werking

Het Internationaal Monetair Fonds of Internationaal Muntfonds (IMF) is een organisatie voor monetaire zaken. Ze werd samen met de Wereldbank in 1944 met het systeem van Bretton Woods opgericht in het kader van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog

Doelgroep

Mensen met financiële problemen

Wereldbank

Algemene werking

De Wereldbank is 's werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking. Zij verstrekt leningen aan ontwikkelingslanden en middeninkomenslanden, met als voornaamste doel het bestrijden van armoede.

Doelgroep

Mensen in armoede uit ontwikkelingslanden en middeninkomenslanden

Carton Lily

ATTAC

Algemene werking:

ATTAC (Associatief netwerk voor een Taks op financiële Transacties en voor het Aansterken van de Civiele maatschappij, van het FranseAssociation pour la Taxation des Transactions pour l'Aide aux Citoyens) is een internationale, van oorsprong Franse, non-gouvernementele organisatie die zich aanvankelijk vooral inzette voor een belasting op financiële transacties, de Tobintaks. Inmiddels heeft de groep een breder perspectief en is ze een van de belangrijkste spelers binnen de andersglobaliseringsbeweging.
Ze zijn gericht op meer democratische controle over financiën.

Doelgroep:

Voor ieder land apart

G8-bijeenkomsten

Algemene werking:

De Groep van Acht of G8 (Eng. Group of Eight) was een intergouvernementeel forum van acht vooraanstaande industriële staten. Sinds het begin van de kredietcrisis in 2007 en de Europese staatsschuldencrisis in 2010 hadden de G7-landen weer regelmatig overleg zonder Rusland. Sinds 18 maart 2014 is er na het schorsen van Rusland geen G8-overleg meer. De G-landen houden jaarlijks een bijeenkomst waar economische en politieke zaken besproken worden.

IMF

Algemene werking:

Het Internationaal Monetair Fonds of Internationaal Muntfonds (IMF) is een organisatie voor monetaire zaken. Ze werd samen met de Wereldbank in 1944 met het systeem van Bretton Woods opgericht in het kader van de wederopbouw na deTweede Wereldoorlog, en werd in december 1945 voor het eerst officieel in werking gesteld door 29 nationale regeringen. Het is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties met het hoofdkantoor in Washington D.C..
De belangrijkste doelstellingen van het IMF zijn: het bevorderen van wisselkoersstabiliteit en een vrij internationaal betalingsverkeer, het voorzien in de behoefte aan internationale liquiditeiten en het verlenen van financiële assistentie aan leden die problemen hebben met hun betalingsbalans.

Doelgroep:

Alle 188 lidstaten

Jubilee

Algemene werking:

Het kwijtschelden van de schulden van ontwikkelingslanden.

Doelgroep

Ontwikkelingslanden

Wereldbank

Algemene werking

De Wereldbank is 's werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking. Zij verstrekt leningen aan ontwikkelingslanden en middeninkomenslanden, met als voornaamste doel het bestrijden van armoede. De internationale bank is technisch gezien een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties.

Doelgroep

Ontwikkelingslanden en middeninkomenslanden.

WTO-tops

Algemene werking

De Wereldhandelsorganisatie staat ook bekend als de WTO, de World Trade Organisation. De WTO is erop gericht handel te stimuleren. Dat doet ze door landen te laten onderhandelen over het verlagen van invoertarieven, het afschaffen van regels die de hoeveelheid handel beperken, en het laten gelden van gelijke regels voor alle landen.

Doelgroep

Omdat de landen samen de besluiten nemen, zijn ze samen de baas van de WTO, verenigd in de Ministeriële Conferentie.

Organisaties Tijl

AIVD

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) is een Nederlandse geheime dienst die zich onder verantwoordelijkheid van hetMinisterie van Binnenlandse Zaken bezighoudt met de binnenlandse veiligheid en inlichtingen op civiel gebied uit het buitenland verzameld.

Global Terrorism Database

The Global Terrorism Database (GTD) is a database of incidents of terrorism from 1970 onward (as of November 2015, the list extended through 2014, but excluded the year 1993 due to data issues with that year. 2015 results will be released in August 2016).[1] The database is maintained by the National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START) at the University of Maryland, College Park in the United States.[1] It is also the basis for other terrorism-related measures, such as the Global Terrorism Index (GTI) published by theInstitute for Economics and Peace.[2]

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties(afgekort tot BZK) is de opvolger van het vroegere ministerie van Binnenlandse Zaken (afgekort tot BiZa).
De toevoeging "Koninkrijksrelaties" (sinds1998) heeft betrekking op de overzeese rijksdelen Aruba,Curaçao en Sint Maarten, die voordien onder verantwoordelijkheid vielen van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken.