Maatschappelijke Context

Yade D'Haene

VNG: Vereniging van Nederlandse gemeenten:

VNG heeft een brochure online geplaatst met als titel ‘‘Tools’ voor gemeenten: Zelfdiagnose en samenwerken met partners deel 2: tegengaan radicalisering’

Inhoud:
Met behulp van een scorelijst kan de gemeente komen tot een ‘zelfdiagnose’. De bij de zelfdiagnose behorende scorelijst stelt gemeenten in staat om de situatie in de eigen gemeente een stap inzichtelijker te maken. Zo kan worden nagegaan of er sprake is van risico’s rond radicalisering en of er wel of niet in enige mate sprake is van radicalisering. Op basis van eigen informatie kan tot een oordeel worden gekomen. De uitwerking is dusdanig dat ook inzichtelijk wordt waar mogelijkheden tot versterking zitten.
Voor ieder onderwerp kan worden nagegaan wat er bekend is over dit onderwerp en wat dit betekent voor eventuele risico’s in de gemeente. Bepaalde factoren kunnen de kans op radicalisering vergroten, terwijl andere factoren de kansen verkleinen. Het is geen volledig overzicht en ook zal niet alles in beeld kunnen worden gebracht. De risicoscorelijst geeft echter wel een meer integraal beeld.

'Tools' voor gemeenten: Zelfdiagnose en samenwerking met partners deel 2: tegengaan radicalisering'. (2008). 1-64.

De Laere Ethel

Op de website van de NVA is een artikel te lezen met als titel "Minister Homans licht acties rond preventie van radicalisering toe."
Het artikel dateert van 9 november 2015.

Inhoud:
Vlaams minister Liesbeth Homans is coördinerend minister van het actieplan ‘preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme.’ De focus van het actieplan ligt duidelijk op preventie. Op korte termijn is er al heel wat vooruitgang geboekt en binnenkort worden ook nog eens verschillende projecten vanuit het middenveld. Een aantal acties van Vlaams minister Liesbeth Homans:
- Ondersteuning van de lokale besturen.
- Vorming voor 1e lijnwerkers.
- Overleg met de vertegenwoordigers van de levensbeschouwingen.
- Ondersteunen van de positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren.

Minister Homans licht acties rond preventie van radicalisering toe. (2015). Geraadpleegd op 14 december 2015 via https://www.n-va.be/persbericht/minister-homans-licht-acties-rond-preventie-van-radicalisering-toe

Iris De Praetere

Jan Jambon
De verantwoordelijke minister van veiligheid en binnenlandse zaken is jan jambon (NVA). zijn visie rond het thema terrorisme:
Hij vind dat de wapenhandel strenger aangepakt moet worden, het Schengenakkoord strikter toepassen door meer grenscontroles en het PNR-systeem sneller uitwerken. Het PNR-systeem zorgt ervoor dat verdachte personen met reisplannen opgespoord kunnen worden. Ook wil hij extra aandacht vestigen aan Brussel en meer bepaalt aan de gemeente Molenbeek omdat het aantal syriëstrijders daar maar blijft stijgen. Dit kan gebeuren doorat de veiligheidsdiensten nu over een compleet nieuwe en dynamische databank beschikken die Belgische Syriëstrijders in kaart kan brengen.
Bron: http://www.janjambon.be/nieuws/minister-jambon-sneller-en-efficienter-optreden-tegen-terrorisme

Liesbeth Homans
Ook de Vlaamse regering zit niet stil, de Vlaamse minister van binnenlands bestuur, inburgering, wonen, gelijke kansen en armoedebestrijding is liesbeth homans. Ze stelde een actieplan op ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme.
Bron: http://www.vvsg.be/radicalisering/Documents/actieplan_radicalisering.pdf

Middenveldsorganisaties
Er zijn natuurlijk ook enkele middenveldsorganisaties die betrokken zijn met het thema zoals de anti-islambeweging pegida. Pegida heeft onlangs ook nog manifestatie georganiseerd in de stad Antwerpen als wake voor de aanslagen in Parijs. Pediga is een extreem rechtse beweging die pleit voor een strenger beleid en pleit om de grenzen te sluiten zolang de dreiging van IS stand houd. Ze vrezen namelijk dat er teveel terroristen zullen meekomen in de vluchtelingenstroom naar Europa.
Bron: http://www.hln.be/hln/nl/35524/Aanslagen-Parijs/article/detail/2525995/2015/11/16/Anti-islambeweging-Pegida-organiseert-vanavond-manifestatie-in-Antwerpen.dhtml

Islamitische persoonlijkheden
Naar aanleiding van de afgelopen terroristische aanslagen zijn er ook islamitische persoonlijkheden en organisaties die samenkomen om een standpunt te nemen tegen radicalisering en geweld. Ze vinden niet dat het geloof mag gelinkt worden aan hun geloof en komen op een positieve manier op voor een plek in de samenleving met hun geloof.
Bron: http://www.knack.be/nieuws/belgie/letterlijk-de-verklaring-van-belgische-moslims-tegen-radicalisering-en-voor-burgerschap/article-normal-528631.html

Jorina De Sterck

Deze ministers en diensten zijn belangrijk binnen het thema extremisme en radicalisering.

-minister van buitenlandse zaken → Didier Reynders
-minister van defensie → Steven Vandeput
-dienst staatsveiligheid

De sp.a. voorzitter vertelde in een speech over de strijd tegen terreur. Hij bespreekt een 4-puntenplan om onze veiligheids- en inlichtingsdiensten efficiënter te maken. Ook verteld hij dat hij radicalisering wil tegengaan.
bron: http://www.s-p-a.be/artikel/laat-ons-het-geld-van-hier-investeren-in-de-mensen/

Famke Crombez

radicaliseringsambtenaren

Enkele steden in België werven radicaliseringsambtenaren aan. De opdracht loopt voor één jaar en de ambtenaar zal contacten moeten leggen met de verschillende gemeenschappen, aan opbouwwerk doen, voelen wat er leeft en mogelijke problemen detecteren. Daarna is het natuurlijk ook de bedoeling om voorstellen te formuleren om deze problemen aan te pakken, hiervoor wordt samengewerkt met de cel Preventie. Door de tekenen van radicalisering te herkennen, kunnen we er in de toekomst beter mee omgaan en er preventief op inspelen.

Lowie D'haeseleer

Groen

De politieke partij ‘Groen’ is voorstander van een diverse samenleving. Deze partij wil de vluchtelingen niet zomaar wegsturen en is niet van het principe van ‘eigen volk eerst’ maar van ‘de mensheid is een collectief concept’. Zij willen de diversiteit omarmen en zeggen dat diversiteit ondertussen de norm is geworden in België.

Theo Francken

De staatssecretaris die handelt inzake asiel en migratie is Theo Francken.

Elien De Bruyne

Visie van CD&V

De overheden kunnen dit niet alleen voorkomen. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid voor de ganse samenleving. Ook het brede middenveld, de geloofsgemeenschappen, de media, justitie, welzijns- en onderwijsinstellingen, jeugd- en sportverenigingen, … hebben een rol te spelen.
Realistisch omdat radicalisering het gevolg is van een complex samenspel van factoren. Sereen omdat we absoluut moeten vermijden dat het wantrouwen ten aanzien van andersdenkenden in onze samenleving wordt geïnstitutionaliseerd. Niemand is gebaat bij een permanent wij/zij-spanningsveld. Wie in dat opzicht religie en levensbeschouwing an sich met de vinger wijst, simplificeert de uitdaging waarvoor we staan.
Voor CD&V zijn er 8 uitgangspunten bij het tot stand brengen van een ketenaanpak in de strijd tegen radicalisering :
1. samenwerking tussen alle betrokkenen;
2. het lokale niveau als cruciale schakel;
3. preventieve opdracht en signaalfunctie van onderwijs;
4. ondersteuning ouders in een vertrouwensrelatie;
5. belangrijke plaats van welzijn in de ketenaanpak;
6. een gesloten veiligheidsketen;
7. interlevensbeschouwelijke en interreligieuze dialoog;
8. versterken van inburgering en van het integratiebeleid.

De Moor Amber

Standpunt N-VA

N-VA is een partij die belangrijk is ons land op hun website vind je dan ook heel veel informatie over radicalisme. Zo ook dit document, hierin staan 12 extra maatregelen om radicalisme en terrorisme te bestrijden. N-VA is ervan overtuigd dat de terrorismewetgeving moet worden uitgebreid om zo doeltreffender te kunnen straffen. Ook de lijst met strafbare feiten moet worden uitgebreid, meer mogelijkheden om de Belgische nationaliteit in te trekken, identiteitskaarten en paspoorten moeten ook ingetrokken kunnen worden. Ook de rekeningen van personen die met terrorisme te maken hebben moeten kunnen bevroren worden, enz. Allemaal punten om zo België iets veiliger te maken tegen radicalisme en terrorisme.

nva.png

VVSG

VVSG is een netwerkorganisatie en een beweging van de eerstelijnsoverheid. VVSG is dus de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Het biedt ondersteuning en dienstverlening aan al de leden. Ook zij hebben een duidelijk standpunt omtrent radicalisering. Zij houden zich vooral bezig met preventie hiervan. Zij verschaffen informatie voor steden en gemeenten.

Carton Lily

Liesbeth Homans:

De verantwoordelijke minister rond ons onderwerp is Liesbeth Homans. Liesbeth Homans maakt deel uit van de partij N-VA. Ze is Viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Wonen, Steden, Inburgering, Gelijke kansen, Armoedebestrijding en Sociale Economie.

N-VA:

N-VA neemt enkele duidelijke standpunten in extremisme en radicalisme. Een artikel en een foto hieronder moeten dit verduidelijken.
Geen plaats voor racisme bij de N-VA. Wel plaats voor links-extremisme bij sp.a?
24 oktober 2012, over deze onderwerpen: N-VA
De N-VA is een Vlaams-nationale partij die streeft naar een open en inclusieve samenleving, waarin op geen enkele manier plaats is voor racistische of andere extremistische gedachten. Dat N-VA-programma wordt door al onze mandatarissen onderschreven, zonder enige uitzondering.
Karim Van Overmeire laat er zelf ook geen enkele twijfel over bestaan: "Bepaalde mensen blijven mij bestoken over het verleden waarvan ik al meermaals afstand genomen heb, maar blijkbaar wil men niet luisteren. Voor alle duidelijkheid: dat 70-puntenplan was fout, punt aan de lijn. Alle punten uit dat plan die getuigen van een racistische houding, daar doe ik klaar en duidelijk afstand van."
Ben Weyts, ondervoorzitter N-VA: "Wij als N-VA nemen een heel duidelijk standpunt in ten aanzien van extremisme ter rechterzijde. Wij als N-VA zijn zelfs de eerste partij in Vlaanderen die een burgemeester met Marokkaanse roots benoemen. Mag ik dezelfde duidelijkheid vragen aan de mandatarissen van sp.a, die er blijkbaar geen graten in zien om met een extremistische partij ter linkerzijde bestuursakkoorden te sluiten? Het gaat hier over een partij die tot op heden nog nooit ondubbelzinnig afstand genomen heeft van regimes uit heden en verleden die misdaden tegen de menselijkheid hebben begaan of op systematische wijze de mensenrechten hebben geschonden. Daar wordt vandaag met geen woord over gerept. Van selectieve verontwaardiging gesproken!"

(N-VA, 2012)

Antifascistische Onderzoeksgroep Kafka:

De Antifascistische Onderzoeksgroep Kafka is een antifascistische en linkse onderzoeksgroep.
De onderzoeksgroep is afkomstig uit de kraakbeweging. Ze doet onderzoek naar zowel groepen als personen in Nederland die door haar als extreemrechts worden beschouwd, en de ontwikkelingen die daarmee samenhangen. De resultaten worden gepubliceerd op de website van Kafka en in het kwartaalblad Alert! van de linkse actiegroep AFA. Kafka ontvangt geen directe subsidie en bestaat bij de gratie van donaties. Jaap van Beek[1] is één der woordvoerders van Kafka.
Onderzochte organisaties zijn onder andere Nieuw Rechts, de Nederlands Zuid-Afrikaanse Werkgemeenschap, de Moon-sekte, Voorpost, Nederlandse Volks-Unie en de Partij voor de Vrijheid.
De naam 'Kafka' is oorspronkelijk een acroniem voor Kollektief Anti Fascistisch/Kapitalistisch Archief.

Cédric
Vlaams Vredesinstituut

De organisatie die zich bezighoudt met hoe omgaan met radicalisme in Vlaanderen is het Vlaams vredesinstituut. Ook onderzoeken zij( en dit is aansluitend met meneer Jambon zijn punten) de wapenhandel en productie. En vooral hoe wij daarmee best omgaan. Dit om radicalisering te voorkomen.
Bron:http://www.vlaamsvredesinstituut.eu/onderzoek/wapenhandel-productie