Bronnen

Bronnen Iris

Akbarzadeh, S., & Mansouri, F. Islam and political violence : Muslim diaspora and radicalism in the West. Londen: Tauris Academic Studies.

Alsulaiman, A. (2015). Het Jihadi-Salafisme: politieke en religieuze wortels. [onderzoeksliteratuur]. Geraadpleegd via https://lirias.kuleuven.be/

Appelbaum, E. (2008). Extremism as a strategic tool in conflicts. Journal of Economic Behavior & Organization, 68 (2), 352-364. Geraadpleegd via http://www.sciencedirect.com/

Bergmans, E. & Sioen, L. (17 oktober 2015). Het extremisme neemt overal toe, maar we mogen ons niet laten meeslepen. De Standaard. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be/

Bos, K. ,Loseman, A. & Doosje, B. (2009). Waarom jongeren radicaliseren en sympathie krijgen voor terrorisme. [rapport]. Geraadpleegd op http://repository.tudelft.nl/view/wodc/uuid:e11f7b4e-7f16-4157-a4e5-1237f2fa5727/

Buijs,F. (2002). Democratie en terreur : de uitdaging van het islamitisch extremisme. Amsterdam: SWP.

Canvas, Panorama (prod.). (30 april 2015). Mijn Jihad [videofragment]. ItunesU: SAW.

De Clerq, C. (2004). (On)populaire beeldcultuur: extremisme in perceptie. [Theses]. Geraadpleegd op http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?vid=VIVES_KATHO

De redactie (prod.). (27 mei 2015). Ban Ki-moon: “Boten vernietigen is geen oplossing” [Videofragment]. ItunesU:SAW.

De wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme (1 april 2007). Belgisch staatblad, 2007011150.

Dubois, T. (2011). Terrorisme geanalyseerd: een longitudinaal onderzoek naar trends in terrorisme. [Bachelorproef]. Geraadpleegd op http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?vid=VIVES_KATHO

Eckhard, J., & Thieme, T. (2001). Extremismus in den EU-Staaten. VS Verlag. Geraadpleegd via http://link.springer.com/

Europees kaderbesluit van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen lidstaten ( 13 juni 2002). Dienst voor strafrechtelijk beleid.

Hendriks, P. (2012). Internationale ontwikkelingen: Een mondiale agenda voor het maatschappelijk werk.// Maatwerk//, 13 (5), 10-12. Geraadpleegd via http://link.springer.com/

Hibbert,A. (2003). Extreem rechts en racisme. Leidschendam:Biblion.

Hilversum: NPS/VARA (prod.). (2005). De lokroep van terreur [videofragment].
Catalogue.

Impens, J. (2012). Nieuwsbrief [Nieuwsbrief]. Geraadpleegd op http://desom.itaf.eu/upload/media/2013/05/Nieuwsbrief%20Mind-Spring%20mei%202012.pdf.

Inglehart, R. & Welzel, C., (2010). Modernization, cultural change, and democracy: the
human development sequence.
Cambrige: university press

Le Roi, E., & Cochez,M. (2015). De aanpak van radicalisering in Vlaanderen. Welwijs: wisselwerking, onderwijs en welzijnswerk, 26 (3), 27-30. Geraadpleegd via http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?vid=VIVES_KATHO

Ministeriële omzendbrief PLP 37 betreffende de samenwerking en het uitwisselen van inlichtingen met betrekking tot het fenomeen terrorisme en <extremisme> (20 december 2004). Belgisch staatblad, 2005000012.

Mispelbom, B., & Hendrik, J. (1948). Tolerantie en fanatisme : een studie over verdraagzaamheid. [Diss. doct. in de godgeleerdheid]. Geraadpleegd op http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?vid=VIVES_KATHO

Mju.( 26 november 2015). Militaire inlichtingendienst moet alerter zijn voor extremisme in leger. De Standaard. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be/

Notten, T. & Spierings, F., (2012). Zorgen om de jeugd: tussen paniek en passende voorzieningen. Den Haag: Boom Lemma.

Notten, T. (2005). Spoor zoeken. Handboek sociaal-cultureel werk met volwassenen. Gent: Academia Press.

Notten, T., & Witte, T., (2011). Radicalisering moslimjongeren in Rotterdam?. Journal SocialIntervention : TheoryandPractice, volume 20, 2,pg.54-69. Geraadpleegd via https://doaj.org/

Notten, T., (2012). Vleermuisouders: en andere essays over het opgroeien in de stad. Antwerpen: Garant.

Notten, T., (2013). Sleetse begrippen en vormen van integratiebeleid. Ruimte & maatschappij, 4, pg. 1-9.

Prins, E. (2015). Worsteling met radicaliserende jongeren. Jeugd en Co, 9 (2), 10-14.
Geraadpleegd via http://link.springer.com/

Redactie klasse, (2015). Dossier radicalisering, Geraadpleegd op https://www.klasse.be/radicalisering/fenomeen.php

Reedijk,R. (2000). Tussen fanatisme en fatalisme: de discussie over racisme en integratie. Amsterdam: Het Spinhuis.

Rummens, S., & Abts, K. (2008). Politiek extremisme en de weerbaarheid van de democratie. Ethische perspectieven: nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor Ethiek. 18 (5), 512-536. Geraadpleegd via https://lirias.kuleuven.be/

Struys, B. (18 november 2015). Opkuisen of extremisme voeden? De standaard. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be/.

Van den Brink, G., (2001). Eenderde jeugdwerkers voelt zich bedreigd. Jeugd en co: voor professionals in de jeugdsector, (6), pg. 42-45.

Van den Brink, G., (2006). Geweld als uitdaging : de betekenis van agressief gedrag bij jongeren. Amsterdam: SWP

Van den Brink, G., Van Hulst, M., Maalsté, N., Peeters, R. & Soeparman S., (2013).
Project X in Haren: Maatschappelijke facetten van een feestje dat in rellen uitmondde. Amsterdam: University press.

Verbeeck, G. (2003). Spoken uit het verleden? Over de strijd tegen het ‘nieuw fascisme’. Krisis: tijdschrift voor empirische filosofie, 4(2), 60-75. Geraadpleegd via https://lirias.kuleuven.be/

Wet tot versterking van de strijd tegen het terrorisme (20 juli 2015). Belgisch Staatblad,54-1198.

Wet van 6 januari 2003 inzake de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden (6 januari 2003). Dienst voor strafrechtelijk beleid.

Wikipedia Foundation, (2015). Fascisme, Geraadpleegd op https://nl.wikipedia.org/wiki/Fascisme

Witte, T. (2011). Hart van de verzorgingsstad: club- en buurthuiswerk in Rotterdam. Antwerpen:Garant.

Witte, T., (2009). Oproepbare buurt ?: Sociaal investeren in een Rotterdamse herstructureringswijk. Antwerpen: Garant.
Bronnen Jorina De Sterck

Arendt H. (1963), On Revolution, The Viking Press, New York.

Arendt H. (2005), Truth and Politics, in: Medina, J., Wood, D.(ed.), Truth. Engage- ments Across Philosophical Traditions, Blackwell Publishing Ltd., Oxford. Origi- nally published in Between Past and Future in The New Yorker, February 25, 1967.

Arendt H., The Human Condition [1958] (1998), The University Press, Chicago.

Arendt, H. (1980). Denken. Amsterdam: De arbeiderspers.

Arendt, H. (2013). Hannah Arendt: The last interviews and other conversations. Brooklyn: Melville House Publishing.

AUDI R. (ed.) (2001), The Cambridge Dictionary of Philosophy, Second Edition, Cam- bridge, Cambridge University Press
Baader-Meinhof(RAF): in love with terror. (2002)

Benhabib, S. (ed.) (1996), Democracy and Difference. Contesting the Boundaries of the Political, Princeton University Press, Princeton.
Braithwaite, A. (2013). The Logic of Public Fear in Terrorism and Counter-terrorism. Journal of Police and Criminal Psychology, 28 (2013).

Brecher J. (et.al.) (2002), Globalization from below. The power of solidarity, Second Edition, South End Press, Cambridge.

Burleigh, M. (2009). Bloed en woede: een culturele geschiedenis van het terrorisme. Amsterdam: De bezige bij.

Coolsaet, R. (2005). Het islamitische terrorisme: percepties wieden en kweekvijvers dreggen. Justitiële verkenningen., Jrg. 31 (2005) nr. 2, 9-27.

Cooper L., Hannah Arendt’s Political Philosophy: An Interpretation, (Apr., 1976), in: The Review of Politics, 38, 2, 145-176.

De wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (van 11 januari 1993),ctif.

Derde terrorist Bataclan bekend. (10.12.2015). De Standaard.

Dubois, T. (2011). Terrorisme geanalyseerd: een longitudinaal onderzoek naar trends in terrorisme. Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen: S.l.

Eschle C., MAIGUASHCA B. (ed.) (2005), Critical Theories, International Relations and ‘the Anti-Globalisation Movement’. The Politics of Global Resistance, Routle- dge, New York.

Feyaerts, V. (2002). In naam van Allah : Islamitisch fundamentalisme en terrorisme.

Haers, J. (2002). Terrorisme en geweldloosheid. Leuven: Davidsfonds.

Hartman R., Een eenzijdige intellectueel, (15-03-2000), in: De Groene Amsterdam- mer, accessed 15-03-2005: http://www.groene.nl/2000/11/rh_arendt.html.

Hibbert, A. (2003). terrorisme. Leidschendam: Biblion.

Jeuken, (2006). De andersglobaliseringsbeweging: onredelijk radicalisme? Tijdschrift Ethiek & maatschappij, 9de jaargang, nr 4, p. 5-19.

Jeuken, Y. (2006). Politieke filosofie en praktijk. Ethiek & maatschappij, jrg.9,nr. 4 (2006),;p. 3-76.

Lavaux, S. (2007). Europa versus terrorisme. Politiejournaal : Het Belgisch politievakblad en ledenblad van de Federatie.,(2007) nr. 6, p. 20-23

MEDINA J., WOOD D. (ed.), Truth. Engagements Across Philosophical Traditions (2005) Blackwell Publishing Ltd., Oxford.

Nagel T., The Last Word (1997) Oxford University Press, New York.

PGA, People’s Global Action Manifesto, Geneva, February – March 1998, http://, accessed on 12 Octo- ber 2005.

R. THIELEMANS en D. VOORHOOF, “evaluatie van het experiment openbaarheid van bestuur in het nationale ministerie van binnenlands zaken” in X., Openbaarheid van bestuur. Jaarboek 1992, Brussel, De Wakkere Burger, 1992, pp. 20-37.

Soenen, A. (2009). Toerisme en terrorisme: de invloed van terroristische aanslagen op het reisgedrag van de Vlaming.

Stevens, F. (2002). terrorisme in historisch perspectief. Leuven: Davidsfonds.

Lutz, J. & Lutz, B. (2005). terrorisme in historisch perspectief. US: Palgrave Macmillan.

Stokrom R., Netwerken voor een rechtvaardige wereld. De wortels van de anders- globaliseringsbeweging in Nederland, in Poldervaart, S., (red.) (2002), Leven vol- gens je idealen. De andere politieken van huidige sociale bewegingen in Nederland, Aksant, Amsterdam.

Talisse R.B., Deliberative responses to activist challenges. A continuation of Young’s dialectic (2005) in: philosophy & social criticism, 31, 4, 423-444.

Toulmin S., Return to Reason (2001) Harvard University Press, Harvard.

Van den bouwhuijsen, H. (2006). terrorisme. Ethiek & maatschappij, Jrg. 9 (2006) nr. 3, 3-93.

vanneste, F. (2006). mensenrechten en terrorisme. Gent: Academia Press.

Weeber, F. (2008). terrorisme. Mechelen: Wolters Plantyn

Bronnen Elien De Bruyne:

Boeken
Benyaich, B. (2015). #Radicalisme#Extremisme#Terrorisme. Leuven: Van Halewyck.

De Poot, C. & Ponsaer, P. & Terpstra, J. & Bockstaele, M. & Moor, L. (2013). Vernieuwing in de opsporing. Antwerpen: Maklu.

De Stoop, C. (1993). Ze zijn zo lief, meneer\': over vrouwenhandelaars, meisjesballetten en de bende van de miljardair. Leuven: Kritak.

De Stoop, C. (1996). Haal de was maar binnen: Aziza of een verhaal van deportatie in Europa. Amsterdam: De Bezige Bij.

De Stoop, C. (1998). Ik ben makelaar in hasj. Amsterdam: De Bezige Bij.

De Stoop, C. (2010). Vrede zij met u, zuster. Het verhaal van een westerse zelfmoordterroriste. Amsterdam: De Bezige Bij, 288 p.

Gielen, A-J. (2008). Radicalisering en identiteit: radicale rechtse en moslimjongeren vergeleken. Amsterdam: Amsterdam University Press.

James, O. & Geurink, H. (2006). Religieus extremisme. Nederland: Corona.

Uitermark, J. & Gielen, A-J. & Ham, M. (2012). Wat werkt nu werkelijk?: Politiek en praktijk van sociale interventies. Amsterdam: Van Gennep.

van der Valk, I. (2010). Monitor Racisme & Extremisme: In en uit extreemrechts. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Artikels
A. Hogg, M. & Meehan, C. & Farquharson, J. (2010). Journal of Experimental Social Psychology, 46 (11.2010), p. 1061-1066.

Adang, O. & Quint, H. & van der Wal, R. (2010). Zijn wij anders? Waarom Nederland geen grootschalige etnische rellen heeft. Nederland: Politieacademie.

Aivd (2002). Rekrutering in Nederland voor jihad. Den Haag: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, 38 p.

Bakker, L.G.H. & Gehring, A.J.. & van Mourik, K. & Harmsen, C. (2010). Sharia in Nederland Een studie naar islamitische advisering en geschilbeslechting bij moslims in Nederland. Nijmegen: Radboud Universiteit.

Cossement, A. & Maenhout, R. & van Helleputte, D. & Es, W. (2015). Besafe, 34 (04.2015).

Council of the European Union (2005). The European Strategy for Combating Radicalisation and Recruitment to Terrorism, Brussel, 24 november 2005, 6 p
Crenshaw, M. (2000). The psychology of terrorism: An agenda for the 21st century. Political psychology, 21, 405-420.

De Graaff, B. (2015). De hel in plaats van het paradijs: Jihadisme en de behoefte aan een tegengeluid. De Groene Amsterdammer, 20 (2015), pp. 18-21.

De Graaff, B., De Poot, C., & Kleemans, E. (2009). Radicalisering en polarisatie in vogelvlucht. Tijdschrift voor criminologie, 51 (4), 331-344.

De Poot, C. & Ponsaer, P. & Terpstra, J. & Bockstaele, M. & Moor, L. (2013). Vernieuwing in de opsporing. Antwerpen: Maklu.

De Poot, C. (2014). De rol van DNA bij het vinden van een dader: Het succesverhaal rond DNA als opsporingsmiddel in perspectief. Tijdschrift voor criminologie, 56 (2014), pp. 29-46.

De Witte, H. & Elchardus, M. & Kavadias, D. & Pelleriaux, K. (1996). Samenleving en politiek : tijdschrift voor een democratisch socialisme, 7 (1996), pp. 4-12.

edm. (05.12.2015). Geens benoemt extra onderzoeksrechters voor terrorismezaken. Het Nieuwsblad.

Een kwestie van identiteit: onderzoekster Amy-Jane Gielen over radicalisering bij rechtse en moslimjongeren. (2008). TSS: Tijdschrift voor sociale vraagstukken, 5 (2008), pp. 4-7.

Gielen, A.-J. (2008). Radicalisering en identiteit: Radicale rechtse en moslimjongeren vergeleken. Amsterdam: Aksant, 140 p.

Hertog, K. (2007). Wie wind zaait, zal storm oogsten: de kiemen van het religieus extremisme in Tsjetsjenië. Streven : algemeen cultureel tijdschrift, 7 (2007), pp. 620-632.

Kleemans, E. & De Poot, C. & Verhage, A. (2008). Tijdschrift voor criminologie, 42 (2008), p. /.

Le Roi, E. & Cochez, M. (2015). Welwijs: wisselwerking, onderwijs en welzijnswerk, 3 (2015), pp. 27-30.

Levine, S. (1999). Youths in terroristic groups, gangs and cults: The allure, the animus and the alientation. Psychiatric annals, 29, 342-349.

Mares, M. (2008). Environmental Radicalism and Extremism in Postcommunist Europe. Journal for the Study of Radicalism, 2 (2008), pp. 91-107.

Moghaddem, F.M. (2005). The staircase to terrorism: a psychological exploration. American psychologist. 60 (2), 161-169
'Radicalisering, extremisme en terrorisme: Wat moet de federale regering niet doen?\'. (2015). Knack (07.03.2015).

Saerens, P. Dossier: radicalisering in België, 1 (2006).

Stevens, G. & Boel, L. (05.12.2015). ISIS eist aanslag San Bernandino op. Het Nieuwsblad.

Stichting Meander. (2009). Polarisatie & Radicalisering in Kaag & Braassem een analyse van risico’s en kansen. Alphen: Stichting Meander.

Wintrobe, R. (2006). Rational Extremism: The Political Economy of Radicalism. Cambridge: Cambridge University Press.

Online

Bergen, P., & Cruickshank, P. (2007). The Iraq effect: the war in Iraq and its impact on the war on terrorism. Mother Jones.Retrieved from http://www.newamerica.net/publications/articles/2007/the_iraq_effect_4980

Coolsaert, R. (2010). Zoek de verklaring voor het gedrag van een terrorist niet in wat hij denkt, maar in hoe hij zich voelt. Retrieved August 13, 2010, from http://www.rikcoolsaet.be/files/art_ip_com/Chris%20De%20Stoop%20160210.pdf

Depla, T. (12.06.2015) Ministerraad keurt vier wetsontwerpen goed om terrorisme en radicalisme te bestrijden. [29.11.2015, Polinfo: http://www.polinfo.be/NewsView.aspx?contentdomains=POLINFO&id=VS300327903&lang=nl]

Kennes, W. (14.01.2015) Ketenaanpak noodzakelijk in strijd tegen radicalisering. [29.11.2015, CD&V: http://www.cdenv.be/actua/ketenaanpak-noodzakelijk-strijd-tegen-radicalisering]

Opinie: Wie neemt de leiding in de strijd tegen radicalisering en terrorisme?. (01.09.2014) [06.12.2015, itinera: http://www.itinerainstitute.org/nl/artikel/wie-neemt-de-leiding-de-strijd-tegen-radicalisering-en-terrorisme]

Veiligheid. [29.11.2015, Diplomatie Belgium: http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Protocol/veiligheid_en_bezoeken/veiligheid/]

Beeldmateriaal
Deredactie.be (2015, 23 november). Premier Michel: "Niveau 4 voor Brussel blijft van kracht" [Online video]. Geraadpleegd op 6 december 2015 via http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2496127

Deredactie.be (2015, 25 november). “Extra beveiliging is iets dat we er bij moeten nemen” [Online video] Geraadpleegd op 6 december 2015 via http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2496127

ITunesU (2015, 27 mei). Ban Ki-Moon: ‘Boten vernietigen is geen oplossing’ [Online video]. Geraadpleegd op 6 december 2015 via https://www.impulscentrum.be/webtunes/show_video.asp?id=7956

Eindwerken
Dubois, T. (2011). Terrorisme geanalyseerd: een longitudinaal onderzoek naar trends in terrorisme. Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, Kortrijk.

Elif, K. (2004). Veiligheid in luchtvervoer: Quo Vadis?. Katholieke hogeschool Kempen, Geel.

Saerens, P. (2007). Dossier radicalisering in België. Lessius Hogeschool, Antwerpen.

Bronnen De Moor Amber

Benyaich, B. (2013). Islam en radicalisme bij Marokkanen in Brussel. Leuven: Van Halewyck.

Benyaich, B. (2015). #radicalisme #extremisme #terrorisme. Leuven: Halewyck.

Bayet, A. (1932). Le radicalisme. Paris: Librairie Valois.

Bexk, M., Lopes Bento, C., & Schenker-Wicki, A. (2014). Radical or incremental: Where does R&D policy hit? Leuven: KU Leuven.

CD&V (2015). Conceptnota radicalisering. Geraadpleegd op 20 april 2015 via
www.cdenv.be/sites/default/files/actua/documents/20150311.docx

Claerhout, V. (1999). Wincenty Teszkiewicz (1795-1856): tussen radicalisme en legalisme (eindwerk). Leuven: KUL.

Cliteur, P., Storme, M. E., & Rummens, S. (2013). Hoe gaan we om met religieuw radicalimse? . Leuven: Peeters Publishers.

Debat over de oorzaken van radicalisering – De Zevende Dag https://www.youtube.com/watch?v=U7Tj6tUaJFI

De Witte, H. (1991). Conformisme, radicalimse en machteloosheid: een onderzoek naar de sociaal-culturelen en sociaal-econmische opvatting van arbeiders in Vlaanderen (eindwerk). Leuven: KUL.

Delanche, K. (1993). Het moslim-fundamentalisme: een gevreesd radicalisme. Reflector , 13- 15.

Eeckhout, B. (24 juli 2015). Bilal Benyaich: ‘Vlaanderen heeft veel te laat ingezet op het integreren van migranten.’. Geraadpleegd via http://www.demorgen.be

Elsamani (Auteur), & Elsamani (Regisseur). (2015). De Afdwaling [Film]. Nederland.

Expoo. (2012). Brussel: Expoo.
http://expoo.be/sites/default/files/atoms/files/2012_opvoedingonderst_migratie_16-1web.pdf

Expoo/ (November 2014). Brussel: Expoo.
http://expoo.be/sites/default/files/atoms/files/6-themabundel_digitaal.pdf

Expoo. (2015). Online module ‘Wegwijs in opvoedingsondersteuning” (webcursus). Geraadpleegd op http://expoo.be/online-module-wegwijs-in-opvoedingsondersteuning

Gause, F. G. (2009). Islamists and the grave bell. The national interest , 44-55.

Goris, G. (29 maart 2015). Saoedie-Arabië, het land dat alles mag. Geraadpleegd via http://deredactie.be/cm/vrtnieuws
http://expoo.be/sites/default/files/atoms/files/eindverslagdialoogmoment ontmoetingsplaatsen.pdf

Klasse. (21 januari 2015). #klasselive: radicalisering bij jongeren (video file). Geraadpleegd op https://www.youtube.com/watch?v=rq_pru1TJ7Y

Kroes, R. (1971). Conflict en radicalisme. Boom: Meppel.

Lleshi, B. (12 januari 2015). Debat in De zevende dag over oorzaken radicalisering (video file). Geraadpleegd op https://www.youtube.com/watch?v=U7Tj6tUaJFI

Maddens, B. (4 december 2015). De definitie van radicalisme. Geraadpleegd via http://deredactie.be/cm/vrtnieuws

Morel, S. (2004). Rechts-radicalisme in Oostenrijk en Vlaanderen: de historische continuïteit binnen de FPO en het Vlaams Blok: een vergelijkende studie (eindwerk). Leuven: KUL.

Peeters, T. (6 december 2015). Rudi Vervoort: “Syrië-strijders kwamen eerst uit Antwerpen. Geraadpleegd via http://www.demorgen.be

Renty, S. (2015). Radicalisering. Brussel: Expoo. http://www.expoo.be/sites/default/files/atoms/files/dossier_radicalisering_-_expoo.pdf

Rummens, S. (2015). Over de plaats van extremisme in de democratische rechtstaat. Leuven: Publisher.

Sabbagh, C. (2005). Environmentalism, right‐wing extremism, and social justice beliefs among East German adolescents. International Journal of Psychology , 118-131.

Sedgwick, M. (2014). Making European Muslims: religious socialization among young Muslims in Scandinavia and Western Europe. Abingdon: Routledge.

Van Rossem, M. (1983). Radicalisme in de Verenigde Staten. Geschiedenis magazine , 395-399.

Verbij, A. (2005). Tien rode jaren: links radicalisme in Nederland 1970-1980. Amsterdam: Ambo.

Verhegge, K. (december 2010). Ontmoetingsplaatsen: eindverslag dialoogmoment interne documenten.

De Wever, B. (1994). Vlaams-nationalisme en rechts-radicalisme. Vlaanderen morgen , 5-12.

Video over radicalisering - project BOUNCE https://www.youtube.com/watch?v=K5KwsCigEzU

Wienke, D. & Ramadan, O. in opdracht van het Nederlands Jeugdinstituut (2011). Vragen en antwoorden ten behoeve van professionals, werkzaam in eerstelijnsorganisaties en in het onderwijs. Geraadpleegd op 20 april 2015 via http://www.nji.nl/nl/Publicaties/Polarisatie- en-radicalisering-bij jongeren.html

Famke Crombez

Boeken
Benyaich, B., ‘#Radicalisme#extremisme#terrorisme
Burleigh, M., ‘Bloed en woede: een culturele geschiedenis van het terrorisme’, Amsterdam, 2009
Coolsaet, R. De mythe Al-Qaeda Leuven, Van Halewijck, 2004
Radicalisme, extremisme, terrorisme’, Leuven, 2015
Rotthier, R. De koranroute Amsterdam/Antwerpen, Atlas, 2003 Roy, O. De globalisering van de islam Amsterdam, Van Gennep, 2003
Smidt,W., ‘Terrorisme en rechtvaardige oorlog: recht en onrecht in tijden van terreur’, Antwerpen, 2007

Artikel uit vaktijdschrift
Broekaert, T., ‘Naar een gemeenschapsgerichte benadering van radicalisering en terrorisme?! (deel 1)’, Brussel, 2010
Ghalioun, B. The persistence of Arab authoritarianism Journal of democracy, 15e jrg., nr. 4, 2004
Laqueur, W. Reflections on terrorism Foreign affairs, 65e jrg., nr. 1, 1986, p. 86-87
Lavaux,S., ‘Europa versus terrorisme’, 2007
Pillar, P.R. Counterrorism after Al Qaeda The Washington quarterly, 27e jrg., nr. 3, 2004, p. 101-113
Van den Bouwhuijsen, H., ’Terrorisme’, 2006

Artikel
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1714171/2013/09/30/Mechelen-en-Vilvoorde-werven-eerste-ambtenaren-tegen-radicalisering-aan.dhtml
De Standaard/Antwerpen, Stad wisselt info uit over aanpak extremisme, 12/12/ 2015, p. 39
Het Laatste Nieuws/Leiestreek ,Ambtenaar bestrijdt radicalisering, 12/12/ 2015, p. 45
Humo ,VAN JUNKS EN JIHADI'S, 08/12 2015, p.132

Websites
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_wet/wet.pl
http://www.expoo.be/home
http://www.scriptiebank.be/scriptie/dossier-radicalisering-belgie
http://www.vzwzijn.be/nieuws/bounce-preventie-van-radicalisering
https://www.klasse.be/radicalisering/
http://www.schoolenveiligheid.nl/thema/radicalisering/
http://www.vvsg.be/radicalisering/Documents/actieplan_radicalisering.pdf

Eindwerken
De Munck, L., ‘ Het internationaal terrorisme en zijn bestrijding: de globale aanpak van het internationaal terrorisme binnen het kader van de Volkenbond en van de Verenigde Naties’, Leuven, 1978
Nolmans,E., ‘Terrorisme: nieuwe uitdagingen voor de verzekeringswereld en de overheid’, 2007
Soenen, A., ‘Toerisme en terrorisme: de invloed van terroristische aanslagen op het reisgedrag van de Vlaming’, 2009

Videomateriaal
http://www.focus-wtv.be/nieuws/aanpak-tegen-radicalisering-kortrijk-loont
http://journalistiek.npo.nl/dossiers/radicalisering/290_91801-is-de-islam-de-bron-voor-de-radicalisering-van-moslimjongeren
http://nieuws.vtm.be/binnenland/132770-noodkreet-scholen-over-radicalisering

Statistieken
http://www.rikcoolsaet.be/files/art_ip_wz/Vrede%20en%20Veiligheid_RikCoolsaet.pdf

Bronnen Yade D'Haene

Benyaich, B. (2013). Islam en radicalisme bij Marokkanen in Brussel. Leuven: Van Halewyck.

Boeckmans, I. (2004). Kassablanka: the thin walls between love and hate. Amsterdam.

Bonte, H., Dries, W., & Somers, B. (2015, December). Lokale besturen en (de)redicalisering. (Onbekend, Interviewer)

Capoccia, G. (2001). Defending democracy: Reactions to political extremism in inter-war Europe. European Journal of Political Research, 431-460.

Cas MUDDE. Populist Radical Right Parties in Europe. New York: Cambridge University Press, 2007

De Clercq, C. (2004). (On)populaire beeldcultuur: extremisme in perceptie. Brussel: Hogeschool Sint-Lukas

De lokroep van terreur. (2005).

Dirk JACOBS en Stefan RUMMENS. “Wij zeggen wat u denkt.” Krisis 4:2 (2003): 55-56

Donselaar, J. V. (1997). Monitor racisme en extreem rechts: eerste rapportage.

Dubois, T. (2011). Terrorisme geanalyseerd: een longitudinaal onderzoek naar trends in terrorisme.

Enkele reis Kashmir. (2005).

Fennema, M., & Maussen, M. (2000). Dealing with Extremists in Public Discussion: Front National and ‘Republican Front’ in France. Journal of Political Philosophy, 379-400.

Ger GROOT. “Aanstoot sluipend gif: Tolerantie, democratie en het gareel van politieke partijen”, pp. 213-231

Giovanni CAPOCCIA. Defending Democraty, pp. 21-25

Hans DE WITTE.// “Een overzicht en evaluatie van strategieën ter bestrijding van extreemrechtse partijen”. //Bestrijding van racisme en rechts-extremisme, redactie door HANS DE WITTE. Leuven: Acco, 1997, pp. 173

Jaap VAN DONSELAAR. De staat paraat, pp. 132-174

Journal of Political Philosophy, 2012, Vol.20(1), pp.23-44

Jürgen HABERMAS.// Between Facts and Norms//, pp. 306-308, 352-359

Karl POPPER. The Open Society and its Enemies. London: Routledge, 1962

KAV. (2015, December 07). Nieuwe veiligheidscel in aanpak radicalisering. Het Laatste Nieuws, p. 13.

Leiden: Rijksuniversiteit Leiden.Habermas, J. (1993). De (Duitse) rechtsstaat. Filosofie Magazine, 15-24.

Leysen, A. (1990). De nieuwste wereld: Europa na het communisme. Tielt: Lannoo.

Meindert FENNEMA.// “Extreem-rechts en de democratie”//, pp. 51-61

Michael MINKENBERG. “Repression and Reaction”, pp.29-32

Morel, S. (2004). Rechts-radicalisme in Oostenrijk en Vlaanderen: de historische continuïteit binnen de FPO en het Vlaams Blok: een vergelijkende studie. Leuven: KU Leuven.

Mudde, C. (2011).

Politie houdt radicaliseringsexpert voor terrorist . (2015, December 2). Het Laatste Nieuws, p. 11.

Scheepers, P., Billiet, J. & De Witte, H. (1995). Het electoraat van het Vlaams Blok: de kiezers en hun opvattingen.

Sociologie, 232-252.

Van Praag, H. (1975). Parapsychologie en occultisme: magie, occulte krachten, angelolgie, demonologie, bezetenheid, exorcisme. Baarn: Meulenhoff.

vkk. (2015, November 28). Kortrijk zet technologie in in strijd radicalisme. Het Nieuwsblad, p. 2.

Witte, H. D. (1997). Bestrijding van racisme en rechts-extremisme. Wetenschappelijke bijdragen aan het maatschappelijk debat. Leuven : Acco .

Witte, H. D., Elchardus, M., Kavadias, D., & Pelleriaux, K. (1996). Hoe racisme en rechts-extremisme bestrijden? Een analyse van strategieën en gevoeligheden in de populatie . Leuven/ Brussel : HIVA / Centrum voor Sociologie-VUB .

Bronnen Cédric

Stein G., Biological science and the roots of Nazism, American Scientist 76(1):50-58,1988..

Schleunes K., The Twisted road to Auschwitz, Urbana 2, 1970.

Haeckel, E., The wonders of life; A popular study of Biological Philosophy, Harper, New York, 1905.

Beyerchen, A.D. , Scientists under Hitler, Yale University Press, New Haven, CT,1977.

Weindling, P. , Health , Race and German Politics Between National Unification and Nazism 1870-1945, Cambridge University Press, Cambridge, MA, 1889.

Bergman, J. (1997). The modern religious objection to mandatory flag salute in America: A history and evaluation. Journal of Church & State, p215. 22p. (1997).

Arthur, K. (1927). An Address on Darwin\'s Theory of Man\'s Descent as it Stands To-Day. British Medical Journal, 2 (10.09.1927), pp. 38-39.

Pichot, A. (2000). La société pure: de Darwin à Hitler. Paris: Flammarion

Paul, F. (2005). Richard Weikart, From Darwin to Hitler: Evolutionary Ethics, Eugenics,and Racism in Germany. Journal of the History of Biology, vol.38(2)

Walser,H.(2006) ,From Darwin to Hitler,Cental European History,pp.142-144

Bergman,J,1999, Darwinisme en de Nazi-Holocaust.

Bronnen Ethel De Laere

Limo (2015). Geraadpleegd op 1 december 2015 via http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?vid=VIVES_KATHO

Limo (2015). Geraadpleegd op 2 december 2015 via http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?vid=VIVES KATHO

Limo (2015). Geraadpleegd op 8 december 2015 via http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?fn

Limo (2015). Geraadpleegd op 8 december 2015 via http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?fn

Nederlandse encyclopedie(2015). Geraadpleegd op 28 november 2015 via http://www.encyclo.nl

Wikipedia, de vrije encyclopedie (2014). Geraadpleegd op 9 december 2015 via https://nl.wikipedia.org/wiki

Wikipedia (2014). Geraadpleegd op 10 december 2015 via https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina

Kanmaz, M., Slaats, J., (2011). Denken op de snijlijn van maatschappij, cultuur en islam, Manazine. (1e druk), Jette: Arte Print.

Wet houdende fiscale en andere bepalingen (1985). Geraadpleegd op 10 december 2015 via http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1008520&param=inhoud

Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid (2009). Geraadpleegd op 10 december 2015 via http://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1017900.html

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van bepaalde regels van de officiële spelling en van de spraakkunst van de Nederlandse taal (1996). Geraadpleegd op 10 december 2015 via http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1004653&param=inhoud&ref=search

Besluit van de Vlaamse Regering houdende het bepalen van de culturele thema's op basis waarvan archief- en documentatiecentra van landelijk belang een aanvraag voor subsidiëring kunnen indienen (2006). Geraadpleegd op 10 december 2015 via http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1015001&param=inhoud&ref=search

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van bepaalde regels van de officiële spelling en van de spraakkunst van de Nederlandse taal (1996). Geraadpleegd op 10 december 2015 via http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Zoekresultaten.aspx

Sterke stijging terroristische aanslagen wereldwijd (2014). Geraadpleegd op 12 december 2015 via http://sargasso.nl/sterke-stijging-terroristische-aanslagen-wereldwijd/

‘De meeste moslims zijn géén terrorist, maar alle terroristen zijn wel moslim’ (2010). Geraadpleegd op 12 december 2015 via ‘De meeste moslims zijn géén terrorist, maar alle terroristen zijn wel moslim’

Jansens, C., (2015). Vlaams Belang verlaat 'commissie Radicalisering' van het Vlaams Parlement. Geraadpleegd op 13 december 2015 via http://www.vlaamsbelang.org/persberichten/2405

Ministeriële omzendbrief PLP 37 betreffende de samenwerking en het uitwisselen van inlichtingen met betrekking tot het fenomeen terrorisme en extremisme (2004). Geraadpleegd op 15 december 2015 via http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van vertegenwoordigers bij het Comité voor schadeafwikkeling bij <terrorisme> (2010). Geraadpleegd op 15 december 2015 via http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme, opgericht bij artikel 5, § 1 van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme (2009). Geraadpleegd op 15 december 2015 via http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

Bronnen Tijl

Abels, P. (2007). ‘Je wilt niet geloven dat zoiets in Nederland kan’. Het Nederlandse contraterrorismebeleid sinds 1973. In: I. Duyvesteyn & B. de Graaf (red.). Terroristen en hun bestrijders vroeger en nu. Amsterdam: Boom, 121-128.
AIVD (2004a). Dierenrechtenactivisme in Nederland. Grenzen tussen vreedzaam en vlammend protest. Den Haag: AIVD.
AIVD (2004b). Saoedische invloeden in Nederland. Verbanden tussen salafistische missie, radicaliseringsprocessen en islamitisch terrorisme. Den Haag: AIVD.
AIVD (2005). ‘Lonsdale-jongeren’ in Nederland. Feiten en fictie van een vermeende rechts-extremistische subcultuur. Den Haag: AIVD.
AIVD (2007). Radicale dawa in verandering. De opkomst van islamitisch neoradicalisme in Nederland. Den Haag: AIVD.
Arena, M.P. & Arrigo, B.A. (2006). The terrorist identity. Explaining the terrorist threat. New York/London: New York University Press.
Bakker, E. (2004). Zin en onzin van de zoektocht naar oorzaken van terrorisme. Internationale Spectator, 58(11), 542-547.
Bakker, E. (2006). Jihadi terrorists in Europe. Their characteristics and the circumstances in which they joined the jihad. An exploratory study. The Hague: Netherlands Institute of International Relations Clingendael.
Behoekoe, C., Fernandéz, F.M., Allijn, A. & Peters, J. (2008). Aan de slag met Lonsdalejongeren. Een curatieve groepsaanpak in Hendrik-Ido-Ambacht. Utrecht: Forum.
Bell, S. (2005). The martyr’s oath. The apprenticeship of a homegrown terrorist. Missisauga, ON: Wiley.
Berrebi, C. (2007). Evidence about the link between education, poverty and terrorism among Palestinians. www.irs.princeton.edu/pubs/pdfs/477.pdf, geraadpleegd 28 december 2007.
Bestuursdienst Gemeente Rotterdam (2005). Meedoen of achterblijven. Actieprogramma tegen radicalisering en voor kansen voor Rotterdammers. Rotterdam.
Birk, A.S. (2009). Incredible dialogues. Religious dialogue as a means of counterterrorism in Yemen. London: The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence.
Bjørgo, T. (2005). Root causes of terrorism. Myths, reality and ways forward. Milton Park: Routledge.
Bjørgo, T. & Horgan, J. (eds.) (2009). Leaving terrorism behind. Individual and collective disengagement. London/New York: Routledge.
Brym, R.J. & Araj, B. (2006). Suicide bombing as strategy and interaction. The case of the second intifada. Social Forces, 84, 1969-1986.
Buijs, F.J. & Demant, F. (2008). Extremisme en radicalisering. In: Terrorisme. Studies over terrorisme en terrorismebestrijding. Deventer: Kluwer, 169-191.
Buijs, F.J., Demant, F. & Hamdy, A. (2006). Strijders van eigen bodem. Radicale en democratische moslims in Nederland. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Buruma, Y. (2005). Moslimradicalisme en het strafrecht. Delikt en Delinkwent, 16, 259-271.
Change Institute, The (2008). Study on the best practices in cooperation between authorities and civil society with a view to the prevention and response to violent radicalisation. London: The Change Institute.
Chermack, S.M. (2002). Searching for a demon. The media construction of the militia movement. Boston, MA: Northeastern University Press.
Choudhury, T. (2007). The role of Muslim identity politics in radicalisation. London: Department for Communication and Local Government.
Clutterbuck, R. (1986). The future of political violence. Destabilization, disorder and terrorism. London: Palgrave Macmillan.
Coolsaet, R. (2008). Jihadi terrorism and the radicalisation challenge in Europe. Aldershot/Burlington: Ashgate.
COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (2006). Tussen feiten, beelden en gevoelens: verslag van een verkennend onderzoek naar polarisatie en radicalisering in zes gemeenten in het politiedistrict Breda. Den Haag: COT.
Crenshaw, M. (1981). The causes of terrorism. Comparative Politics, 13, 379-399.
Cronin, A.K. (2008). Ending terrorism: Lessons for defeating al-Qaeda. London: Routledge.
CTIVD (Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten) (2008). Toezichtsrapport inzake de afwegingsprocessen van de AIVD met betrekking tot Mohammed B. CTIVD, 17.
Dearey, M. (2009). Radicalization: The life narratives of political prisoners. London: Routledge.
Demant, F., Wagenaar, W. & Donselaar, J. van (2009). Monitor racisme & extremisme. Deradicaliseren in de praktijk. Amsterdam/Leiden: Pallas Publications.
Demant, F., Slootman, M., Buijs, F. & Tillie, J. (2008). Teruggang en uittreding. Processen van deradicalisering ontleed. Amsterdam: IMES.
Donselaar, J. van (2005). Monitor racisme & extremisme. Het Lonsdalevraagstuk. Amsterdam: Anne Frank Stichting, Universiteit Leiden.
Engene, J.O. (2004). Terrorism in Western Europe. Explaining the trends since 1950. Cheltenham/Northampton, MA: Edward Elgar.
Entzinger, H. & Dourleijn, E. (2008). De lat steeds hoger. De leefwereld van jongeren in een multietnische stad. Assen: Van Gorcum.
Feldman, A. (1991). Formations of violence. The narrative of the body and political terror in Northern Ireland. Chicago/London: University of Chicago Press.
Franks, J. (2006). Rethinking the root causes of terrorism. London: Palgrave Macmillan.
Furedi, F. (2007). Invitation to terror. The expanding empire of the unknown. London/New York: Continuum.
Gielen, A.-J. (2008). Radicalisering en identiteit. Radicale rechtse en moslimjongeren vergeleken. Amsterdam: Aksant.
Gold, D. (2003). Hatred’s kingdom. How Saudi Arabia supports the new global terrorism. Washington, DC: Regnery.
Graaff, B.G.J. de (2007). The risks of the (overly) broad-based approach in Dutch counterterrorism policy. In: NCTb, Radicalisation in broader perspective, The Hague, 49-58.
Groen, J. & Kranenberg, A. (2006). Strijdsters van Allah. Radicale moslima’s en het Hofstadnetwerk. Amsterdam: de Volkskrant/Meulenhoff.
Gurr, T. (1970). Why men rebel. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Harchaoui, S. (red.) (2006). Hedendaags radicalisme. Verklaringen & aanpak. Apeldoorn/Antwerpen: Het Spinhuis.
Hippel, K. von (2002). The roots of terrorism. Probing the myths. Political Quarterly, 73, 25-39.
Hoekman, J. (2009). Radicaliseren kan in een oogwenk: zeven verdachten opgepakt onder nieuwe terreurwet. Reformatorisch Dagblad, 13 maart 2009.
Hudson, R.A. (1999). The sociology and psychology of terrorism. Who becomes a terrorist and why? Washington, DC: Federal Research Division, Library of Congress.
Husein, E. (2007). The Islamist. Why I joined radical Islam in Britain, what I saw inside and why I left. London/New York: Penguin.
Jones, S.G. & Libicki, M.C. (2008). How terrorist groups end. Lessons for countering al Qa’ida. Santa Monica, CA: Rand.
KLPD (2007). Ideologische misdaad. Criminaliteitsbeeldanalyse. Woerden: KLPD, Dienst Nationale Recherche.
Koerkamp, S.G. & Veerman, M. (2006). Het slapende leger. Een zoektocht naar jonge jihadsympathisanten in Nederland. Amsterdam: Rothschild & Bach.
Koning, M. de (2008). Zoeken naar een ‘zuivere’ islam. Geloofsbeleving en identiteitsvorming van jonge Marokkaans-Nederlandse moslims. Amsterdam: Bert Bakker.
Krueger, A.B. & Maleckova, J. (2003). Education, poverty and terrorism: Is there a causal connection? Journal of Economic Perspectives, 17(4), 119-144.
Lia, B. (2005). Globalisation and the future of terrorism. Patterns and predictions. London/New York: Routledge.

  • L. Vidino, Homegrown Jihadist Terrorism in the United States: A New and Occasional Phenomenon? Taylor & Francis Group

Lipset, S.M. (1963). Political man. The social bases of politics. New York: Doubleday.
Lizardo, O. (2006). The effect of economic and cultural globalization on anti-U.S. transnational terrorism 1971-2000. Journal of World-Systems Research, 12(1), 149-186.
McCauley, C. (2008). Mechanisms of political radicalization. Pathways toward terrorism. Terrorism and Political Violence, 20(3), 415-433.
Meah, Y. & Mellis, C. (2009). Final report recognising and responding to radicalization. Considerations for policy and practice through the eyes of street level workers. www.recora.eu/ report.html, geraadpleegd 7 juli 2009.
Meertens, R.W., Prins, Y.R.A. & Doosje, B.J. (2005). In iedereen schuilt een terrorist. Een sociaalpsychologische analyse van terroristische sekten en aanslagen. Schiedam: Scriptum.
Minister van Justitie (2005). Nota radicalisme en radicalisering. Den Haag.
Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (2005). Nota weerbaarheid tegen radicalisering van moslimjongeren. Den Haag.
Moghaddam, F.M. (2005).The staircase to terrorism. American Psychologist, 60, 161-169.
Moghaddam, F.M. (2006). From the terrorists’ point of view. What they experience and why they come to destroy. Westport, CT/London: Prager Security International.
Moors, H. (2007). Extreem? Moeilijk! Extreem en radicaal gedrag van jongerengroepen in Limburg: risico’s en reactierepertoires. Tilburg: IVA.
Moors, H. & Jacobs, M. (2009). Aan de hand van de imam. Integratie en participatie van orthodoxe moslims in Tilburg-Noord. Tilburg: IVA.
Mueller, K.J. (2006). Overblown. How politicians and the terrorism industry inflate national security threats, and why we believe them. New York: Free Press.
Nance, M. (2008). How (not) to spot a terrorist. Foreign Policy, nr. 166, 74-77.
Pouw, P. (2008). Salaam! Een jaar onder orthodoxe moslims. Amsterdam: Nieuw Amsterdam.
Pressman, E. (2006). Countering radicalization. Communication and behavioral perspectives. The Hague: Centre for Strategic * P. Nesser, Toward an Increasingly Heterogeneous Threat: A Chronology of Jihadist Terrorism in Europe 2008–2013 Routledge.
Studies.
Rasmussen, M.V. (2002). A parallel globalization of terror: 9-11, Security and globalization. Cooperation and Conflict. Journal of the Nordic International Studies Association, 37(3), 323-349.
Reijnen, J.M. & Libregts, I.P.M. (2005). Herkenning van radicalisering. Een verkennend onderzoek op scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in Rotterdam. Rotterdam: Centrum voor Onderzoek en Statistiek.
Rommelspacher, B. (2006). ‘Der Hass hat uns geeint’. Junge Rechtsextreme und ihr Ausstieg aus der Szene. Frankfurt/New York: Campus.
Ross, J.I. & Gurr, T.R. (1989). Why terrorism subsides: A comparative study of Canada and the United States. Comparative Politics, 21(4), 405-426.
Ruitenberg, A.G.W. & Hoog, D. de (2006). Verkennend onderzoek naar radicalisering in Tilburg. Den Haag: COT.
Schaar, P. (2007). Das Ende der Privatsphäre. Der Weg in die Überwachungsgesellschaft. München: Bertelsmann.
Schinkel, W. e.a. (2009). Polarisatie. Bedreigend en verreikend. Amsterdam: SWP.
Schwartz, S.J., Dunkel, C.S. & Waterman, A.S. (2009). Terrorism: An identity theory perspective. Studies in Conflict & Terrorism, 32, 537-559.
Schwarz, S. (2003). The two faces of Islam. Saudi fundamentalism and its role in terrorism. New York: Anchor Books.
Sedgwick, M. (2007). Inspiration and the origins of global waves of terrorism. Studies in Conflict & Terrorism, 30, 97-112.
Shainin, J. (2006). The ziggurat of zealotry. The New York Times, 10 december 2006.
Silber, M.D. & Bhatt, A. (2007). Radicalization in the West. The homegrown threat. New York: The New York City Police Department.
Siqueira, K. & Samndler, T. (2006). Terrorists versus the government. Strategic interaction, support, and sponsorship. Journal of Conflict Resolution, 50, 878-898
Slootman, M. & Tillie, J. (2006). Processen van radicalisering. Waarom sommige Amsterdamse moslims radicaal worden. Amsterdam: Instituut voor Migratie- en Etnische Studies.
Sprinzak, E. (1991). The process of delegitimation: Towards a linkage theory of political terrorism. Terrorism and Political Violence, 3(1), 50-68.
Stern, J. (1999). The ultimate terrorists. Cambridge, MA: Harvard University Press
Taylor, D.M. & Louis, W. (2005). Terrorism and the quest for identity. In: F.M. Moghaddam & A.J. Marshall (eds.). Understanding terrorism. Psychological roots, consequences, and interventions. Washington, DC: American Psychological Association, 169-185.
Tuman, J.S. (2003). Communicating terror. The rhetorical dimensions of terrorism. Thousand Oaks, CA: Sage.
Twemlow, S.W. & Sacco, F.C. (2002). Reflections on the making of a terrorist. In: C. Covington e.a. (eds.). Terrorism and war. Unconscious dynamics of political violence. London/New York: Karnac, 97-123.
Vidino, L. (2007). The tripartite threat of radical Islam to Europe. inFocus, 1(3).
VNG (2006). Radicalisme signaleren en aanpakken. Vroegtijdige aanpak van radicaliserende jongeren: handreiking voor gemeenten. Den Haag: Sdu Uitgevers.
Wagner-Pacifici, R.E. (1986). The Moro Morality play. Terrorism as social drama. Chicago/London: The University of Chicago Press.
Waldmann, P. (2005). Terrorismus. Provokation der Macht. Hamburg: Murmann Verlag.
Weinberg, L. (1991). Turning to terror. The conditions under which political parties turn to terrorist activities. Comparative Politics, 23(4), 423-438.
Wijk, A.Ph. van, Bervoets, E.J.A. & Broers, R. (2007). Trots op Nederland. Achtergronden, kenmerken en aanpak van het Lonsdaleverschijnsel in Venray, Zoetermeer en Aalsmeer. Apeldoorn: Reed Business.
Withuis, J., Meertens, R. & Selim, N. (2007). Radicaliserende vrouwen. Nederlandse communistische vrouwen (1945-1970) en Nederlandse islamitische vrouwen (1989-heden), een comparatieve analyse. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Zannoni, M. & Naaijkens, B. (2007). Aanpak polarisatie en radicalisering. Op weg naar een succesvolle start. Amsterdam: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.
Zannoni, M. e.a. (2008). De rol van eerstelijnswerkers bij het tegengaan van polarisatie en radicalisering. Den Haag: COT.

  • H. Chen, Dark Web. Dordrecht : Springer,, 2011
  • M.A. Pérouse de Montclos, (Editor) Boko Haram: Islamism, politics, security, & the state in Nigeria. Los Angeles, CA: Tsehai, 2015
  • R.Letschert, A.Pemberton, I. Staiger, Assisting Victims of Terrorism: Towards a European Standard of Justice.Springer Netherlands: Dordrecht
  • S. Harris-Hogan, Australian Neo- Jihadist Terrorism: Mapping the Network and Cell Analysis Using Wiretap Evidence. Taylor & Francis Group

Bronnen Lily

ARENDT H. (1963), On Revolution, The Viking Press, New York.
BRECHER J. (et.al.) (2002), Globalization from below. The power of solidarity, Second Edition, South End Press, Cambridge.
STOKROM R., Netwerken voor een rechtvaardige wereld. De wortels van de andersglobaliseringsbeweging in Nederland, in Poldervaart, S., (red.) (2002), Leven volgens je idealen. De andere politieken van huidige sociale bewegingen in Nederland, Aksant, Amsterdam.
WILLIAMS B., Morality. An introduction to Ethics (1973) Penguin Books Ltd., Middlesex
YOUNG I.M., Activist Challenges to Deliberative Democracy (2000), in: Political Theory, 29, 5, 670-690
AUDI R. (ed.) (2001), The Cambridge Dictionary of Philosophy, Second Edition, Cambridge, Cambridge University Press.
BENHABIB, S. (ed.) (1996), Democracy and Difference. Contesting the Boundaries of the Political, Princeton University Press, Princeton
ESCHLE C., MAIGUASHCA B. (ed.) (2005), Critical Theories, International Relations and ‘the Anti-Globalisation Movement’. The Politics of Global Resistance, Routledge, New York.
MEDINA J., WOOD D. (ed.), Truth. Engagements Across Philosophical Traditions (2005) Blackwell Publishing Ltd., Oxford.
TALISSE R.B., Deliberative responses to activist challenges. A continuation of Young’s dialectic (2005) in: philosophy & social criticism, 31, 4, 423-444
TOULMIN S., Return to Reason (2001) Harvard University Press, Harvard.
NAGEL T., The Last Word (1997) Oxford University Press, New York.
HARTMAN R., Een eenzijdige intellectueel, (15-03-2000), in: De Groene Amsterdammer, accessed 15-03-2005: http://www.groene.nl/2000/11/rh_arendt.html.
ARENDT H., The Human Condition [1958] (1998), The University Press, Chicago.
Arendt, H., ‘De mens: bestaan en bestemming’, Antwerpen, 1968
Arendt, H., ‘The life of the mind’, San Diego, 1978
Young, I.M., ‘Justice and de politics of difference’, Princeton, 1190
Young, I.M., ‘Intersecting voices: dilemmas of gender, political philosophy, and policy’, Princeton, 1997
Young, I.M., ‘Inclusion and democracy’, Oxford, 2002
http://www.vrijebond.org/
‘Ministeriële omzendbrief GPI 78 betreffende de informatieverwerking ten voordele van een geïntegreerde aanpak van terrorisme en gewelddadige radicalisering door de politie.’ (31 januari 2014) Wetgevingsindex
‘Koninklijk besluit betreffende het personeel van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse.’ (23 januari 2007) Wetgevingsindex
‘Reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten tot wijziging van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.’ (29 sepember 2015) Wetgevingsindex
Wet tot versterking van de strijd tegen het terrorisme. (20 juli 2015) Wetgevingsindex
‘Ministerieel besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de administratieve geldboete bedoeld in artikel 40 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, op te leggen.’ (25 augustus 2014) Wetgevingsindex
Raes, E., ‘Hekserij en exorcisme’, Gent, 1993
Den Boon, ‘Van andersbegaafd tot zwembandjes, en 1098 andere bedekte termen: Van Dale modern eufemismenwoordenboek, Antwerpen, 2008
Benyaich, Bilal, ‘Islan en radicalisme bij Marokkanen in Brussel’, Leuven, 2013
René S. in Tijdschrift voor Psychotherapie, ‘Cliëntgerichte psychotherapie: een schijnbaar pleonasme’, 1998
A.A. Van Ameringen in De Economist, ‘Economische orde, economische politiek en sociale politiek, 1957
Prof. G. Gonggrijp in de De Economist, ‘De maat en het midden’, 1952
Vandekerckhof, V., ‘Zonder voorstander, geen man? Pre- en postoperatieve zorg en prostatectomie, Kortrijk, 2005
De Clercq, C., ‘(On)populaire beeldcultuur: extremisme in perceptie’, Brussel, 2004
Van den Kerckhove, R., ‘Verwezenlijking van het fascisme’, Leuven, 1935
Czarnitzki, D., J., M.H.; Hussinger, K., ‘The contribution of corporate ventures to radical innovation’, Leuven, 2010-11
Vanistendael, F., ‘Herverdeling van post-moderne kapitalisme’, 2004
Verbeeck, G., ‘Rechts extremisme in Duitsland’, 1992
Southers, E., ‘Chapter 1 – Defining Homegrown Violent Extremism’, 2013
Heckert, j., Deric S., Willis A., ‘Queer Anarchism in International Encyclopedia of the SOcial & Behaviral Sciences, pages 747-751, 2015
Cléro, J-P, ‘La réflexion Benthamienne sur les pathématiques’, Revue de syntyèse, 1998
Hind, F., ‘Stop met schieten zonder op te schieten’, De Standaard, 2015
‘Deweer L., ‘Al die opgeklopte verhalen, ik had er schoon genoeg van’, De Morgen, 2015
‘Lievens, R., ‘Ambtenaar tegen radicalisering’, Het laatste nieuws, 2015
Jeuken, Y., ‘Politieke filosofie en praktijk’, 2006, p. 3-76 (Artikel van een boek)
Jeuken, Y., de Lange, S., ‘Openbaarheid als elfde gebod’, Den haag: Lemma, 2013
S.I.:BRTN, s.d., ‘Eerste wereldoorlog World War 2 Revisited: Henry Kissinger Fascisme’
Hilversum: NPS/VARA, ‘De lokroep van terreur’, 2005
Mainz: ZDF, ‘Dokter van de dood deel 2: Euthanasie in het derde rijk’, 2004